Truy cập nội dung luôn

Kết quả dịch vụ hành chính công

Tìm kiếm


Danh sách kết quả dịch vụ hành chính công
Tổng số bản ghi: 1488
STT Ký hiệu văn bản Tên tổ chức Ngày cập nhật Tên File
1 1.001922 Thay đổi, bổ sung giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc thuộc thay đổi nhỏ cần phê duyệt 24/02/2021 dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=2774
2 1.001984 Thủ tục thay đổi, bổ sung giấy đăng ký lưu hành thuốc cổ truyền ( có nội dung thay đổi, bổ sung quy định tại Phụ lục II.2 ban hành kèm theo Thông tư số 21/2018/TT-BYT) 24/02/2021 dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=2875
3 1.002035 Kiểm tra và công nhận thành thạo ngôn ngữ trong hành nghề dược 24/02/2021 dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=2938
4 1.002038 Thay đổi, bổ sung giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc - Thuộc thay đổi lớn 24/02/2021 dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=2941
5 2.000898 Công bố cơ sở giáo dục kiểm tra ngôn ngữ trong hành nghề dược 24/02/2021 dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=2953
6 2.000903 Thủ tục gia hạn giấy đăng ký lưu hành thuốc cổ truyền đối với thuốc đã được cấp giấy đăng ký lưu hành trước ngày Thông tư số 21/2018/TT-BYT ngày 12/09/2018 có hiệu lực 24/02/2021 dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=2966
7 1.002085 Thủ tục gia hạn giấy đăng ký lưu hành thuốc cổ truyền 24/02/2021 dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=3003
8 2.000917 Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt phòng thí nghiệm đối với cơ sở thử nghiệm không vì mục đích thương mại 24/02/2021 dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=3036
9 1.002112 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho cơ sở kinh doanh thuốc phải kiểm soát đặc biệt thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế 24/02/2021 dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=3039
10 1.002116 Đăng ký thuốc gia công của thuốc đã có số đăng ký lưu hành tại Việt Nam còn hiệu lực (thuốc thành phẩm hóa dược, vắc xin, huyết thanh chứa kháng thể, sinh phẩm y tế) – Thuốc chưa thực hiện theo ACTD 24/02/2021 dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=3046