Truy cập nội dung luôn

Kết quả dịch vụ hành chính công

Tìm kiếm


Danh sách kết quả dịch vụ hành chính công
Tổng số bản ghi: 1401
STT Ký hiệu văn bản Tên tổ chức Ngày cập nhật Tên File
1 1.002465 Thủ tục thay đổi, bổ sung giấy đăng ký lưu hành vị thuốc cổ truyền (Đối với hồ sơ đăng ký lưu hành vị thuốc cổ truyền có nội dung thay đổi, bổ sung quy định tại Phụ lục II.2 ban hành kèm theo Thông tư số 21/2018/TT-BYT) 24/02/2021
2 2.001045 Thủ tục gia hạn giấy đăng ký lưu hành vị thuốc cổ truyền 24/02/2021
3 1.002482 Thủ tục cấp giấy đăng ký lưu hành vị thuốc cổ truyền 24/02/2021
4 1.002489 Đăng ký lần đầu và đăng ký thay đổi khác phải nộp lại hồ sơ như đăng ký lần đầu đối với bán thành phẩm sinh phẩm chẩn đoán in vitro 24/02/2021
5 1.002512 Đăng ký lại sinh phẩm chẩn đoán in vitro (bao gồm bán thành phẩm) 24/02/2021
6 1.002568 Đăng ký gia hạn sinh phẩm chẩn đoán in vitro 24/02/2021
7 1.002824 Đăng ký thuốc gia công của thuốc chưa có số đăng ký lưu hành tại Việt Nam(sinh phẩm chẩn đoán) 24/02/2021
8 1.002830 Đăng ký thay đổi sinh phẩm chẩn đoán in vitro 24/02/2021
9 1.002934 Kiểm soát thay đổi khi có thay đổi thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm c và d Khoản 1 Điều 11 Thông tư 02/2018/TT-BYT 24/02/2021
10 1.002952 Đánh giá duy trì đáp ứng thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc 24/02/2021