Truy cập nội dung luôn

Kết quả dịch vụ hành chính công

Tìm kiếm


Danh sách kết quả dịch vụ hành chính công
Tổng số bản ghi: 1542
STT Ký hiệu văn bản Tên tổ chức Ngày cập nhật Tên File
1 1.002949 Cấp mới số lưu hành đối với trang thiết bị y tế là phương tiện đo phải phê duyệt mẫu theo quy định của pháp luật về đo lường 03/03/2021
2 1.002954 Cấp lại số lưu hành đối với trang thiết bị y tế do mất, hỏng 03/03/2021
3 1.002961 Gia hạn số lưu hành trang thiết bị y tế 03/03/2021
4 1.002971 Tiếp tục cho lưu hành trang thiết bị y tế trong trường hợp chủ sở hữu trang thiết bị y tế không tiếp tục sản xuất hoặc phá sản, giải thể 03/03/2021
5 1.002981 Công bố đủ điều kiện tư vấn về kỹ thuật trang thiết bị y tế 03/03/2021
6 1.002991 Cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với trang thiết bị y tế đã có số lưu hành 03/03/2021
7 1.003844 Cấp giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế 03/03/2021
8 1.003925 Cấp mới số lưu hành đối với trang thiết bị y tế đã có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng 03/03/2021
9 2.002310 Đăng ký thử lâm sàng trang thiết bị y tế 02/03/2021
10 1.000844 Thông báo hoạt động đối với tổ chức tư vấn về phòng, chống HIV/AIDS 02/03/2021 dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=1245