Truy cập nội dung luôn

Kết quả dịch vụ hành chính công

Tìm kiếm


Danh sách kết quả dịch vụ hành chính công
Tổng số bản ghi: 1545
STT Ký hiệu văn bản Tên tổ chức Ngày cập nhật Tên File
1 1.002200 Cấp giấy phép xuất khẩu trang thiết bị y tế có chứa chất ma túy và tiền chất, nguyên liệu sản xuất trang thiết bị y tế có chất ma túy và tiền chất 03/03/2021
2 1.002210 Điều chỉnh nội dung chứng chỉ hành nghề phân loại trang thiết bị y tế 03/03/2021
3 1.002220 Cấp giấy phép nhập khẩu nguyên liệu sản xuất trang thiết bị y tế có chứa chất ma túy và tiền chất 03/03/2021
4 1.002221 Cấp mới chứng chỉ hành nghề phân loại trang thiết bị y tế 03/03/2021
5 1.002240 Cấp giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế có chứa chất ma túy và tiền chất 03/03/2021
6 1.002294 Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động kiểm định trang thiết bị y tế 03/03/2021
7 1.002301 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động kiểm định trang thiết bị y tế 03/03/2021
8 1.002402 Cấp mới số lưu hành đối với trang thiết bị y tế chưa có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng 03/03/2021
9 1.002424 Công bố cơ sở đủ điều kiện phân loại trang thiết bị y tế 03/03/2021
10 1.002502 Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo trang thiết bị y tế 03/03/2021