Thông tin kết quả triển khai CCHC của Bộ Y tế

KẾT QUẢ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY NHÀ NƯỚC TẠI CƠ QUAN BỘ Y TẾ

Thứ Ba, ngày 30/06/2014 19:25

KẾT QUẢ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM TẠI BỘ Y TẾ

Thứ Ba, ngày 30/06/2014 19:15

KẾT QUẢ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC CẢI CÁCH THỂ CHẾ 6 THÁNG ĐẦU NĂM CỦA CƠ QUAN BỘ Y TẾ

Thứ Ba, ngày 30/06/2014 19:20

CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG CỦA BỘ Y TẾ

Thứ Ba, ngày 30/06/2014 19:10

Giới thiệu Tổ công tác thực hiện Đề án 30 Bộ Y tế

Thứ Tư, ngày 18/02/2014 21:25

Mục tiêu

Thứ Tư, ngày 18/02/2014 21:23

Nhiệm vụ của Đề án 30:

Thứ Tư, ngày 18/02/2014 21:23

Phạm vi Đề án 30

Thứ Tư, ngày 18/02/2014 21:22

Đề án Đơn giản hoá Thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý

Thứ Tư, ngày 18/02/2014 21:21

Kết quả của Đề án 30

Thứ Tư, ngày 18/02/2014 21:21

Giới thiệu

Thứ Tư, ngày 18/02/2014 21:18