Tình hình thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước tại Bộ Y tế trong Quý I, II

26/09/2014 | 09:58 AM

 | 

Trong 6 tháng đầu năm 2014, Bộ Y tế đã đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước.

Cụ thể, Bộ Y tế đã triển khai thực hiện đơn giản hóa các thủ tục hành chính được giao theo Nghị quyết 25/NQ-CP ngày 2/6/2010 và Nghị quyết 62/NQ-CP ngày 7/12/2010 của Chính phủ  đề ra. Hiện nay Bộ Y tế đã hoàn thành việc thực thi đơn giản hóa 205 thủ tục trên tổng số 227 thủ tục (tương đương  90%). Về cơ bản, Bộ Y tế đã hoàn thành việc thực thi đơn giản hóa các thủ tục hành chính được giao tại các Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính.