TÌNH HÌNH CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

01/07/2014 | 02:35 AM

 | 

Hiện nay Bộ Y tế có 247 thủ tục hành chính thực hiện tại cơ quan Bộ, các dịch vụ công của Bộ đều được cung cấp ở mức độ 2. Có 1 dịch vụ công "Cấp Giấy phép nhập khẩu thiết bị y tế" ở mức độ 3 và 2 dịch vụ công "Cấp giấy phép tiếp nhận hồ sơ quảng cáo sản phẩm thực phẩm" và "Đăng ký quảng cáo hóa chất diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế" ở mức độ 4.

Trong năm 2013, Cục Công nghệ thông tin đã triển khai ứng dụng chữ ký số trong hệ thống chính trị cơ quan Bộ Y tế. Ban hành một số văn bản pháp quy cho việc ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính của ngành Y tế.