TÌNH HÌNH ÁP DỤNG ISO TRONG HOẠT ĐỘNG TẠI CƠ QUAN BỘ

01/07/2014 | 02:35 AM

 | 

Căn cứ Quyết định số 2058/QĐ - BYT ngày 22 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế về ban hành Kế hoạch xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của Bộ Y tế giai đoạn 2011 - 2015, trong Quý I/2014 Văn phòng Bộ đã ban hành Quyết định số 1086/QĐ-BYT về  Kế hoạch triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của Cơ quan Bộ Y tế năm 2014; đồng thời đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện Kế hoạch này.

Bộ Y tế vẫn tiếp tục duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 đã được cấp chứng nhận, thường xuyên cập nhật các tài liệu quản lý, tiến hành đầy đủ các hoạt động theo dõi, đo lường định kỳ hệ thống.  Đồng thời tiếp tục xây dựng các quy trình thủ tục hành chính phát sinh mới và sửa đổi, bổ sung các quy trình xử lý công việc nếu cần thiết; Tổ chức cập nhật liên tục hệ thống quy trình thủ tục hành chính và quy trình xử lý công việc hiện có của Cơ quan Bộ Y tế.

  Cùng với đó, Bộ Y tế đã tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc các đơn vị trong Cơ quan Bộ, đặc biệt là các đơn vị mới thành lập xây dựng kế hoạch chi tiết và thực hiện triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 của đơn vị trong năm 2014, trong đó ưu tiên các quy trình liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp; Hỗ trợ các đơn vị gặp khó khăn, vướng mắc trong quá trình xây dựng và triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại các đơn vị, đặc biệt đối với các đơn vị mới thành lập.

            Bộ Y tế đã phối hợp với Công ty Trách nhiệm hữu hạn GIC Việt Nam xây dựng kế hoạch đánh giá định kỳ hàng năm đối với Cơ quan Bộ Y tế và thực hiện khắc phục các vấn đề còn tồn tại, bổ sung và chỉnh lý tài liệu; đánh giá giám sát định kỳ các hoạt động áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 theo quy định của Tổng cục Đo lường chất lượng tại các Vụ, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ Y tế  năm 2014.

            Nhằm nâng cao nhận thức về Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 cho Lãnh đạo và cán bộ các Vụ, Cục, Tổng cục, Thanh tra Bộ,Văn phòng Bộ, Văn phòng Bộ đã xây dựng kế hoạch và đề nghị Ban Quản lý Dự án Chương trình phát triển nguồn nhân lực Y tế hỗ trợ để tổ chức 02 lớp tập huấn.

Lãnh đạo Bộ và lãnh đạo các đơn vị thường xuyên kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất việc triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại Cơ quan Bộ Y tế. Đặc biệt, nội dung áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 đã được đưa vào nội dung giao ban thường kỳ của Cơ quan Bộ Y tế và các đơn vị trực thuộc Bộ.

Ngoài ra, Bộ Y tế đã đăng tải 12 quy trình ISO được Lãnh đạo Bộ phê duyệt trên Cổng thông tin điện tử để các đơn vị truy cập và thực hiện và  đang tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các quy trình thủ tục hành chính phát sinh mới và các quy trình xử lý công việc cần thiết, cập nhật liên tục hệ thống quy trình thủ tục hành chính và quy trình xử lý công việc hiện có của Cơ quan Bộ Y tế, tổ chức xin ý kiến định kỳ để chỉnh sửa và hoàn thiện các quy trình đã được ban hành; xây dựng lại chuyên mục đường dây nóng trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Y tế.

​​