Tích cực triển khai Kế hoạch triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong hoạt động của Cơ quan Bộ Y tế năm 2016

12/04/2016 | 04:17 AM

 | 

            Ngày 09 tháng 12 năm 2014, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ký ban hành Quyết định số 5102/QĐ-BYT phê duyệt Kế hoạch triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong hoạt động của Cơ quan Bộ Y tế năm 2015. Trong năm 2015, Bộ Y tế đã tích cực triển khai Kế hoạch nêu trên, cụ thể:

            - Tiếp tục duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại 20 đơn vị thuộc Cơ quan Bộ Y tế.

            - Tổ chức 02 lớp đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 cho các lãnh đạo và cán bộ chuyên trách của Cơ quan Bộ Y tế.

- Tổ chức 02 lớp tập huấn nâng cao nhận thức áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 cho lãnh đạo, chuyên viên, cán bộ của Cơ quan Bộ Y tế.

- Tổ chức 01 đoàn đánh giá giám sát định kỳ các hoạt động áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại Cơ quan Bộ Y tế theo quy định của Tổng cục Đo lường Chất lượng.

- Kết quả hoàn thành 100% kế hoạch áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại Cơ quan Bộ Y tế năm 2015.​