Tăng cường năng lực cho đội ngũ công chức, viên chức phụ trách công tác cải cách hành chính của các đơn vị thuộc Bộ Y tế

27/10/2016 | 06:58 AM

 | 


 

Thực hiện Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2016 của Bộ Y tế, ngày 20/9/2016 Bộ Y tế đã tổ chức Lớp tập huấn bồi dưỡng về công tác cải cách hành chính nhà nước cho các cán bộ, công chức, viên chức làm công tác cải cách hành chính tại các đơn vị thuộc Bộ và trực thuộc Bộ tại Cơ quan Bộ Y tế. Tham dự lớp tập huấn là Lãnh đạo của các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ, cùng với các đồng chí công chức, viên chức chuyên trách hoặc kiêm nhiệm làm công tác cải các hành chính của các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ với hơn 210 đại biểu.

Với mục tiêu “Tăng cường năng lực cho đội ngũ công chức, viên chức phụ trách về công tác cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ, đáp ứng yêu cầu tham mưu, hướng dẫn triển khai, theo dõi công tác cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị”, thừa ủy quyền của Lãnh đạo Bộ Y tế, đ/c Phạm Văn Tác, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - đơn vị thường trực về cải cách hành chính của Bộ Y tế đã chỉ đạo các đơn vị tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm như sau:

1. Các đơn vị thuộc Bộ và trực thuộc Bộ cần quán triệt và tiếp tục phổ biến, hướng dẫn, tập huấn các nội dung về công tác CCHC cho đội ngũ công chức, viên chức tại các đơn vị mình nhằm nâng cao nhận thức của công chức, viên chức về công tác CCHC nhà nước. Coi công tác CCHC là nhiệm vụ chính trị, là khâu đột phá đẩy mạnh chất lượng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hoạt động quản lý và hoạt động chuyên môn của đơn vị. “Công tác CCHC phải được gắn với trách nhiệm người đứng đầu của đơn vị và được gắn với công tác thi đua khen thưởng của cá nhân, tập thể” trong các đơn vị.

2. Các đơn vị cần phải củng cố bộ phận tham mưu giúp Lãnh đạo đơn vị trong công tác CCHC, đề xuất xây dựng Kế hoạch CCHC năm 2017 của đơn vị phù hợp với chức năng và nhiệm vụ được giao và dựa theo kế hoạch CCHC của Bộ Y tế giai đoạn 2016-2020 theo QĐ số 5384/QĐ-BYT ngày 17/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế. 

3. Các đơn vị cần phải thực hiện đầy đủ các báo cáo Quý, 6 tháng, hàng năm theo quy định để thuận lợi cho việc đánh giá của Bộ về thực hiện triển khai kế hoạch CCHC tại mỗi đơn vị. Báo cáo CCHC gửi về Bộ phận Thường trực CCHC của Bộ Y tế (Vụ Tổ chức Cán bộ) trước ngày 13 tháng cuối cùng của mỗi Quý để tổng hợp chung báo cáo Chính phủ (Bộ Nội vụ).

4. Triển khai Kế hoạch Đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế theo QĐ 4939/QĐ-BYT ngày 15/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế giai đoạn 2016-2020 theo nhiệm vụ tại Quyết định 225/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020.​