Tăng cường kiểm tra công tác cải cách hành chính tại các đơn vị thuộc Bộ và trực thuộc Bộ Y tế

26/09/2014 | 09:58 AM

 | 

Ngày 06/3/2014, Bộ Y tế đã ban hành Kế hoạch số 134/KH-BYT của Bộ Y tế về kiểm tra công tác cải cách hành chính đối với các đơn vị thuộc Bộ và các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế.

Theo kế hoạch, năm 2014 Bộ Y tế sẽ tiến hành kiểm tra đối với 10 đơn vị thuộc Bộ và 18 đơn vị trực thuộc Bộ, 05 đơn vị thí điểm triển khai phương pháp đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế công.

 Bộ Y tế đã bổ sung nội dung kiểm tra công tác cải cách hành chính vào kiểm tra công tác tổ chức cán bộ năm 2014 tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ. Từ đầu năm đến nay đã tổ chức lồng ghép kiểm tra công tác cải cách hành chính tại 5 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế.

Bộ Y tế đã ban hành Kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác cải cách hành chính và thực hiện Đề án đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế công tại 25 cơ quan, đơn vị của Bộ Y tế. Dự kiến sẽ thực hiện thí điểm tại 05 Vụ, Cục là cơ quan cung cấp dịch vụ hành chính và 03 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Cuối năm 2014 sẽ tổ chức đánh giá việc thí điểm, điều chỉnh bộ tiêu chí và công cụ đo lường, hoàn chỉnh phần mềm phân tích và các văn bản hướng dẫn thực hiện cho toàn ngành.​