Tăng cường công tác tuyên truyền về cải cách hành chính của Bộ Y tế năm 2016

12/04/2016 | 04:18 AM

 | 

            Nhằm tăng cường đẩy mạnh tuyên truyền về kết quả triển khai cải cách hành chính trong năm 2016, ngày 17 tháng 12 năm 2015 Lãnh đạo Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 1125/QĐ-BYT về phê duyệt Kế hoạch Thông tin, truyền thông cải cách hành chính của Bộ Y tế Kế hoạch Thông tin, truyền thông cải cách hành chính của Bộ Y tế năm 2016. Kế hoạch tập trung tuyên truyền gồm 06 nội dung quan trọng như sau:

1. Phổ biến Kế hoạch cải cách hành chính của Bộ Y tế giai đoạn 2016 – 2020, Kế hoạch cải cách hành chính của Bộ Y tế năm 2016; các văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Bộ Nội vụ và Lãnh đạo Bộ Y tế về đẩy mạnh cải cách hành chính.

2. Tăng cường tuyên truyền về kết quả triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 giai đoạn 2011 – 2015 tại Cơ quan Bộ Y tế và việc triển khai ứng dụng phần mềm cấp phép dịch vụ hành chính công trong lĩnh vực y tế cho lãnh đạo các đơn vị, công chức, viên chức, người lao động của các đơn vị thuộc Bộ và trực thuộc Bộ (đặc biệt là các bộ phận tiếp xúc và giải quyết thủ tục hành chính).

3. Tăng cường thông tin, tuyên truyền về kết quả thực hiện 08 nhiệm vụ trọng tâm trong Chương trình cải cách hành chính của Bộ Y tế (cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức; đổi mới cơ chế tài chính đối với cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập; hiện đại hóa hành chính; công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính; tổ chức thực hiện đo lường sự hài lòng của người dân với dịch vụ y tế công) trên Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế.

4. Tổ chức thông tin, tuyên truyền để các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp biết về tiến độ và kết quả công bố công khai thủ tục hành chính trong lĩnh vực y tế được cấp phép trên Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế, các thủ tục hành chính đã kết nối qua hệ thống một cửa quốc gia và kết nối kỹ thuật cơ chế một cửa ASEAN (về nội dung thủ tục hành chính, cách tra cứu, tìm hiểu các thủ tục hành chính, cách khai thác và sử dụng các biểu mẫu). Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong quá trình thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính.

5. Những kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp trực thuộc Bộ.

6. Cung cấp thông tin về cải cách hành chính cho phóng viên theo dõi công tác y tế và các kênh truyền thông khác.​