NHỮNG KẾT QUẢ NỔI BẠT TRONG CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2022 CỦA CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM, BỘ Y TẾ

12/12/2022 | 10:02 AM

 | 

 

 

Năm 2022, với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao, thường xuyên của Lãnh đạo Bộ Y tế ngay từ đầu năm; sự vào cuộc quyết liệt của Lãnh đạo Cục, công tác cải cách thủ tục hành chính đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Theo kết quả báo cáo của Cục, công tác cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được Lãnh đạo Cục chỉ đạo tập trung vào kiểm soát chặt chẽ việc ban hành các quy định TTHC; rà soát, đề xuất cắt giảm các TTHC, thành phần hồ sơ và điều kiện kinh doanh không còn phù hợp; tăng cường các biện pháp để nâng cao hiệu quả giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp.

Trên cơ sở hướng dẫn của Vụ Tổ chức cán bộ, Cục An toàn thực phẩm đã Ban hành kế hoạch số 2482/KH-ATTP kế hoạch cải cách hành chính của Cục An toàn thực phẩm năm 2022 với đầy đủ các nội dung chính theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Kế hoạch cải cách hành chính xác định được các mục tiêu, các lĩnh vực hoạt động ưu tiên của Cục trong năm 2022. Các lĩnh vực cải cách trong kế hoạch năm 2022 gồm: Công tác chỉ đạo điều hành, cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy, cải cách công vụ, cải cách tài chính công, xây dựng và phát triển chính phủ điện tử.

Cấp ủy, Lãnh đạo Cục ATTP thường xuyên quán triệt, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính, xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong giải quyết thủ tục hành chính theo đúng chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, Chính phủ; chỉ đạo cán bộ công chức Cục thực hiện cải cách hành chính phải xuất phát từ lợi ích của người dân, doanh nghiệp; lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo đánh giá chất lượng phục vụ của Cục ATTP. Đôn đốc các đơn vị thuộc Cục báo cáo kết quả hành chính và xác định nhiệm vụ trong tâm trong các quý tiếp theo. Ban hành các Thông báo giao ban hàng tuần.

Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các Phòng thường xuyên truy cập phần mềm dịch vụ công trực tuyến của Cục để xem xét theo dõi, kiểm tra tình trạng xử lý hồ sơ.

Giao các đơn vị chuẩn bị các nội dung kiểm tra công tác cải cách hành chính theo kế hoạch của Bộ Y tế.

Dựa theo Kế hoạch của Bộ Y tế về công tác tăng cường thông tin tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022, Cục An toàn thực phẩm tuyên truyền phổ biến cho cán bộ, công chức Cục tại các buổi họp giao ban cơ quan, tuyên truyền trên trang điệQuynh tử Cục An toàn thực phẩm. Lãnh đạo Cục thường xuyên đôn đốc nhắc nhở các Phòng thuộc Cục thực hiện công tác cải cách hành chính đã đề ra, động viên, kích lệ các đơn vị, cá nhân tích cực trong công tác cải cách hành chính; nghiêm túc phê bình, kiểm điểm các đơn vị, cá nhân thực hiện công tác cải cách hành chính không hiệu quả.

Về cải cách thể chế, Căn cứ Quyết định số 5975/QĐ-BYT ngày 31/12/2021 của Bộ Y tế ban hành Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về y tế năm 2022; Căn cứ Quyết định số 5919/QĐ-BYT ngày 29/12/2021 của Bộ Y tế ban hành Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về y tế năm 2022; Căn cứ Kế hoạch số 2317/KH-BYT ngày 31 ngày 12 tháng 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc xây dựng và trình dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 2/2/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm; Căn cứ Kế hoạch số 75/KH-ATTP ngày 12/1/2022 của Cục An toàn thực phẩm về Công tác pháp chế chung năm 2022. Số văn bản trong chương trình chính thức của Bộ trưởng Bộ Y tế: 02 (Trong đó có 01 văn bản trình Chính phủ, 01 văn bản trình Bộ trưởng Bộ Y tế); Số văn bản trong chương trình chuẩn bị của Bộ trưởng Bộ Y tế: 01; Số văn bản từ năm 2021 chuyển sang 2022: 01; Ngoài ra, thực hiện Nghị quyết 04 của Chính phủ, Cục An toàn thực phẩm đang tiến hành các bước xây dựng dự án Luật an toàn thực phẩm sửa đổi theo đúng quy định.

Về cải cách thủ tục hành chính, Cục đã tham mưu Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 77/QĐ-BYT ngày 12/01/2022 của Bộ Y tế về việc công bố, sửa đổi, bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực an toàn thực phẩm; đã tiến hành rà soát các thủ tục hành chính thuộc chức năng, nhiệm vụ của Cục và gửi Công văn tới Văn phòng Bộ Y tế để tổng hợp. Hiện nay, Cục An toàn thực phẩm thực hiện 100% dịch vụ công trực tuyến về lĩnh vực an toàn thực phẩm. Cục đã kết nối dịch vụ công trực tuyến lên hệ thống một cửa quốc gia và một cửa Bộ Y tế.

Trong xây dựng và phát triển chính phủ điện tử, Cục đã phối hợp với Cục CNTT trong xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT ngành y tế năm 2022 về lĩnh vực an toàn thực phẩm; Triển khai ứng dụng phần mềm quản lý văn bản điện tử:

Số lượng văn bản điện tử được gửi đến đơn vị trong (01/01/2022-13/12/2022): 8.563; Số văn bản được gửi và xử lý qua hệ thống quản lý văn bản điện tử: 4.451;  phối hợp với Cục CNTT trong việc kết nối liên thông dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực an toàn thực phẩm lên cổng một cửa Bộ Y tế, Cổng dịch vụ công quốc gia; Triển khai hoàn thành 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 về lĩnh vực an toàn thực phẩm; Tiếp nhận và xử lý ý kiến phản ánh của người dân, tổ chức, doanh nghiệp kiến nghị về TTHC trên cổng thông tin điện tử Chính phủ và Cổng DVC quốc gia; Công khai thủ tục hành chính trên trang https://nghidinh15.vfa.gov.vn và trang thông tin điện tử Cục ATTP; trong công tác triển khai thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, Cục đã đôn đốc các đơn vị thuộc cục rà soát, bổ sung sửa đổi triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 theo kế hoạch đã được phê duyệt.

Có được những kết quả trên là do Lãnh đạo Cục ATTP thường xuyên quán triệt, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính, xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Các lĩnh vực tập trung đẩy mạnh như: tham mưu ban hành các văn bản QPPL về cơ chế, chính sách, các quy chế, quy định thuộc lĩnh vực ngành; cải cách thủ tục hành chính; tổ chức bộ máy, nâng cao đội ngũ cán bộ công chức; hiện đại hóa nền hành chính, thời gian qua đã đạt được kết quả thiết thực, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước tại đơn vị, góp phần bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Phòng Kiểm soát TTHC, Văn phòng Bộ


 


Tin liên quan