Kiểm tra, giám sát hoạt động triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 của các đơn vị thuộc Bộ Y tế

12/04/2016 | 04:16 AM

 | 

Nhằm đẩy mạnh việc xây dựng và triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 tại Bộ Y tế, trong năm 2015, Lãnh đạo Bộ Y tế đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện, điển hình: Quyết định số 5102/QĐ-BYT ngày 09 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc Ban hành Kế hoạch triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong hoạt động của Cơ quan Bộ Y tế năm 2015; Công văn số 7390/BYT-VPB1 ngày 05/10/2015 của Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến chỉ đạo 02 đơn vị còn lại là Cục Quản lý Khám chữa bệnh và Cục Quản lý Y dược cổ truyền khẩn trương hoàn thành thủ tục tự công bố đủ tiêu chuẩn áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trong năm 2015. Ngoài ra, Bộ trưởng Bộ Y tế đã đưa nội dung áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào giao ban Cơ quan Bộ Y tế và giao ban các đơn vị trực thuộc Bộ. Lãnh đạo Bộ và lãnh đạo các đơn vị thường xuyên kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất việc triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại Cơ quan Bộ Y tế; động viên, khích lệ các đơn vị, cá nhân tích cực trong công tác cải cách hành chính; nghiêm túc phê bình, kiểm điểm các đơn vị, cá nhân thực hiện công tác cải cách hành chính không hiệu quả.​