Kết quả hoạt động của Bộ Y tế và của thành viên Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ trong 9 tháng đầu năm 2016

07/10/2016 | 07:46 AM

 | 

Ngày 29/9/2016 Bộ Y tế đã có báo cáo số 970/BC-BYT gửi thành viên Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ về kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm của Bộ Y tế.Theo báo cáo, Bộ Y tế tích cực đôn đốc việc triển khai công tác cải cách hành chính theo kế hoạch năm 2016 của Bộ và Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020 theo đúng tinh thần và kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ. 

Bộ Y tế đã thực hiện kiểm tra công tác cải cách hành chính đối với 12/35 đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ (đạt khoảng 30% kế hoạch). Kết quả ban đầu cho thấy công tác CCHC của các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ đã được triển khai đồng bộ, các đơn vị đã xây dựng kế hoạch riêng và tổ chức thực hiện nghiêm túc. Nhận thức của Lãnh đạo các đơn vị đã có sự chuyển biến tốt, đánh giá cải cách hành chính là rất cần thiết, giúp cho đơn vị triển khai cung cấp các dịch vụ y tế công được bài bản, chất lượng được cải thiện hơn và hiệu quả hơn.

Căn cứ theo nhiệm vụ được Chính phủ giao, Bộ Y tế đã hoàn thành việc thực thi đơn giản hóa 221/225 thủ tục (đạt 98,22%).  Trong quý III/2016, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 3757/QĐ-BYT ngày 21/7/2016 công bố 11 thủ tục hành chính mới ban hành thuộc lĩnh vực giám định y khoa, Quyết định số 4554/QĐ-BYT ngày 22/8/2016 công bố 16 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực trang thiết bị và công trình y tế, Quyết định số 4508/QĐ-BYT ngày 22/8/2016 công bố 17 thủ tục hành chính và bãi bỏ 14 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực y tế dự phòng. Các đơn vị đã thực hiện đúng các yêu cầu về niêm yết công khai các quy định về thủ tục hành chính tại trụ sở cơ quan, đơn vị trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính.

Ngoài ra, Bộ Y tế đang tổ chức triển khai đánh giá việc thực hiện Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế và trình Bộ trưởng ký Quyết định thành lập Ban Soạn thảo, đồng thời xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế trong nhiệm kỳ Chính phủ khóa XIV.

Triển khai thực hiện Đề án Đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế công theo nhiệm vụ tại Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020. Tổ chức tổng kết việc thực hiện thí điểm Đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế công. Xây dựng Bộ tài liệu hướng dẫn thực hiện phương pháp đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế công.  Áp dụng thí điểm chấm điểm Bộ chỉ số cải cách hành chính cấp Bộ tại cơ quan Bộ năm 2016 và tiếp tục nghiên cứu xây dựng Bộ chỉ số áp dụng cho các đơn vị thuộc Bộ trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính và tổ chức thực hiện từ năm 2017.​