CÔNG TÁC TỔ CHỨC HỆ THỐNG Y TẾ TẠI ĐỊA PHƯƠNG

01/07/2014 | 02:25 AM

 | 

Bộ Y tế đã đánh giá việc triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BYT-BNV ngày 25/4/2008 của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế, Phòng Y tế thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện để dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế, Phòng Y tế thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện. 

Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Y tế đã phối hợp với Tổng Cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình và Viện Chiến lược chính sách y tế tổ chức xin ý kiến của các địa phương về mô hình tổ chức dân số tuyến huyện, tuyến xã.

Về phân cấp quản lý, Bộ Y tế đang tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 08/2004/NQ-CP ngày 30/6/2004 của Chính phủ về phân cấp về công tác quản lý dịch vụ công. Thực hiện mở rộng phân cấp, phân quyền cho các đơn vị, địa phương, đặc biệt trong công tác phê duyệt Kế hoạch Chương trình mục tiêu.

Về kiểm tra, đánh giá tình hình tổ chức và hoạt động của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, Bộ Y tế đang triển khai Kế hoạch kiểm tra công tác tổ chức cán bộ năm 2014 đối với 20 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế. 6 tháng đầu năm đã kiểm tra 6 đơn vị về công tác tổ chức cán bộ năm 2014. Hiện Bộ Y tế đang tiếp tục hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc tiếp nhận, tuyển dụng, quản lý, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí sắp xếp, sử dụng đối với cán bộ, công chức viên chức thuộc các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế theo quy định; hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế thực hiện và phê duyệt việc nâng lương thường xuyên, nâng lương sớm và các chế độ, chính sách đối với các cán bộ, công chức, viên chức.