CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CỦA BỘ Y TẾ

01/07/2014 | 02:25 AM

 | 

Bộ Y tế hướng dẫn xây dựng, thẩm định Đề án vị trí việc làm và trình Bộ trưởng phê duyệt và giao biên chế hành chính cho các Vụ, Cục, Tổng cục của Bộ Y tế;  Hướng dẫn thẩm định Đề án vị trí việc làm và trình Bộ trưởng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế.

Thực hiện các quy định về quản lý cán bộ, công chức, Bộ Y tế đang triển khai xây dựng Kế hoạch kiểm tra, hướng dẫn, giám sát hỗ trợ cho các đơn vị thuộc Bộ và trực thuộc Bộ về công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức. Việc tiếp nhận và phê duyệt kết quả tuyển dụng, quản lý, sử dụng, chuyển ngạch, nâng ngạch, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo đối với cán bộ, viên chức cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ được triển khai dựa trên những phản hồi của các đoàn kiểm tra, giám sát của Bộ.

 Đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, Bộ Y tế đã ban hành Kế hoạch số 313/KH-BYT ngày 06/3/2014 về Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngành y tế năm 2014, kế hoạch nghề công tác xã hội; Thực hiện đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh theo kế hoạch hàng tháng và công tác đào tạo, bồi dưỡng khác như quản lý hành chính nhà nước, đào tạo nguồn nhân lực theo Đề án 165 Ban Tổ chức Trung ương.

Về đổi mới công tác quản lý cán bộ, công chức, Bộ Y tế đã  thực hiện Quyết định số 14/2013/QĐ-TTg ngày 20/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chế độ luân phiên có thời hạn đối với người hành nghề tại cơ sở khám bệnh chữa bệnh Bộ Y tế đã triển khai thực hiện dự án Thí điểm đưa bác sỹ trẻ tình nguyện về công tác tại vùng kinh tế - xã hội khó khăn, vùng sâu, vùng xa, ưu tiên 62 huyện nghèo”. Bộ đã tổ chức Lễ ra quân, xây dựng chương trình đào tạo các bác sỹ để đưa về phục vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân tại các huyện nghèo trong cả nước.

Ngoài ra, Bộ cũng đã tổ chức nhiều hoạt động thực hiện kế hoạch công tác thanh niên, kế hoạch công tác bình đẳng giới năm 2014 trong ngành y tế như:  Hưởng ứng Tháng thanh niên, tháng 3/2014, Bộ Y tế tổ chức Lễ phát động “Phong trào tuổi trẻ ngành Y tế học tập và làm theo lời Bác, đi đầu thực hiện Quy tắc ứng xử và Tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng năm 2014”.

Nhằm nâng cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 07/TT-BYT ngày 25/02/2014 Quy định Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế. Hiện nay đang xây dựng Kế hoạch triển khai Thông tư này.