Truy cập nội dung luôn

Kết quả dịch vụ hành chính công

Tìm kiếm


Danh sách kết quả dịch vụ hành chính công
Tổng số bản ghi: 21
STT Ký hiệu văn bản Tên tổ chức Ngày cập nhật Tên File
1 Công bố đủ điều kiện thực hiện Quan trắc môi trường lao động Các cơ sở Y tế 22/10/2019 20190930-danh-sach-don-vi-qtmtld-2-cong-bo-1-1--19377713783504916.pdf
2 Công văn 1452/MT-SKHC công bố đủ điều kiện thực hiện kiểm nghiệm Các cơ sở Y tế 14/10/2019 cv1452mt--19376464365973344.pdf
3 Công văn 1579/MT-SKHC công bố đủ điều kiện thực hiện kiểm nghiệm 05/11/2019 cv1579mt--19376250470023824.pdf
4 Công bố đủ điều kiện thực hiện kiểm nghiệm Các cơ sở Y tế 16/11/2019 cv1669mt--19376011538167828.pdf
5 Danh sách các cơ sở y tế được cấp phép khám, điều trị bệnh nghề nghiệp Các cơ sở y tế 11/11/2019 danh-sach-pkbnn-17-11--18790114680623140.pdf
6 Danh sách các cơ sở y tế được cấp phép khám, điều trị bệnh nghề nghiệp cập nhật ngày 18.10.2019 22/10/2019 danh-sach-pkbnn-18-10--17408512619690102.pdf
7 Danh sách tổ chức công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP và Nghị định 140/2018/NĐ-CP, cập nhật ngày 30/9/2019 22/10/2019 20190930-danh-sach-don-vi-qtmtld-2-cong-bo-1-1--16867971222094596.pdf
8 DANH SÁCH TỔ CHỨC CÔNG BỐ ĐỦ ĐIỀU KIỆN QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG THEO NGHỊ ĐỊNH 44/2016/NĐ-CP VÀ NGHỊ ĐỊNH 140/2018/NĐ-CP. Cập nhật ngày 16/8/2019 Các tổ chức 22/08/2019 20190816-danh-sach-don-vi-qtmtld-2-cong-bo-1-1--11965647510060176.pdf
9 Danh sách các cơ sở khám chữa bệnh được cấp phép khám, điều trị bệnh nghề nghiệp, cập nhật ngày 07/8/2019 Các tổ chức 07/08/2019 danh-sach-pk-bnn--10414360792538684.pdf
10 DANH SÁCH TỔ CHỨC CÔNG BỐ ĐỦ ĐIỀU KIỆN QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG THEO NGHỊ ĐỊNH 44/2016/NĐ-CP VÀ NGHỊ ĐỊNH 140/2018/NĐ-CP. Cập nhật ngày 17/7/2019 Các tổ chức 18/07/2019 20190717-danh-sach-don-vi-qtmtld-2-cong-bo-1-1--8508500786079792.pdf