Công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 (đợt 1) của Bộ Y tế cho các đơn vị trực thuộc Bộ

30/03/2019 | 17:11 PM

 | 

Quyết định số 1188/QĐ-BYT

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐƯỢC GIAO VÀ PHÂN BỔ CHO CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC năm 2019 (đợt 1) của Bộ Y tế


Thăm dò ý kiến