Thông tin kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc gia

09/05/2019 | 16:28 PM

 | 

Thông tin kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc gia

1. Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu thiết lập quy trình sản xuất bán thành phẩm vắc xin ho gà vô bào tinh khiết cô đặc và bất hoạt tiêu chuẩn cơ sở để phối trộn

2. Mã số nhiệm vụ: SPQG.05a.04

3. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế (IVAC)

4. Các thành viên tham gia chính nhiệm vụ:

STT

Họ và tên,

Học hàm học vị

Tổ chức công tác

Nội dung, công

việc chính tham gia

Thời gian làm việc cho đề tài (Số tháng quy đổi)

1

TS. Viên Chinh Chiến

IVAC

Chủ nhiệm đề tài

5 tháng

2

TS. Lê kim Hòa

IVAC

Nguyên Chủ nhiệm

6 tháng

3

TS. Lê Văn Bé

IVAC

Nguyên Chủ nhiệm

7 tháng

4

TS. Nguyễn Thị Lan Phương

IVAC

Xây dựng quy trình sản xuất aP và Kiểm định vắc xin aP

18 tháng

5

CN. Trần ngọc Nhơn

IVAC

Tinh chế, kiểm định vắc xin aP

14 tháng

6

ThS. Dương Hữu Thái

IVAC

Xây dựng quy trình công nghệ aP

12 tháng 

7

ThS. Nguyễn T. T Hoa

IVAC

Chuẩn bị chủng, kiểm định kháng nguyên

14 tháng

8

CN. Nguyễn Duy Tư

IVAC

Lên men

14 tháng

9

CN. Nguyễn Ái Thưởng

IVAC

Tinh chế kháng nguyên aP

14 tháng

10

ThS. Nguyễn Văn Được

IVAC

Thư ký đề tài

18 tháng

 

5. Kinh phí thực hiện: 14.200 triệu đồng

6. Vốn tự có của tổ chức chủ trì: Không

7. Thời gian thực hiện: 48 tháng từ 28/01/2015 đến tháng 12/2018

8. Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ.

9. Thời gian dự kiến tỏ chức đánh giá nghiệm thu: Cuối tháng 5/2019 đầu tháng 6/2019

10. Địa điểm tổ chức đánh giá nghiệm thu: 138B Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội

Biên nhận hồ sơ đánh giá:

Báo cáo kết quả tự đánh giá:

 


Thăm dò ý kiến