Dân số viên hạng III có được phụ cấp ưu đãi nghề mức 100%?

04/06/2024 | 10:21 AM

 | 

 

Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp Dân số viên hạng III không thuộc đối tượng phụ cấp ưu đãi nghề mức 100% theo quy định tại Nghị định số 05/2023/NĐ-CP ngày 15/2/2023 của Chính phủ.

Từ tháng 3/2019 đến ngày 30/5/2022, ông Nguyễn Xuân Trường (Lâm Đồng) làm Trưởng phòng Dân số, thuộc Trung tâm y tế huyện; chức danh nghề nghiệp: Dân số viên hạng III, mã số V.08.10.28.

Ngày 1/6/2022, ông được bổ nhiệm giữ chức Trưởng Khoa y tế công cộng – An toàn thực phẩm (thời điểm này Trung tâm y tế huyện không thực hiện chuyển chức danh nghề nghiệp khi viên chức thay đổi vị trí việc làm mà chức danh nghề nghiệp đang giữ không phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm mới theo quy định tại Khoản 1 Điều 30 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP).

Ông Trường hỏi, tháng 8/2023, ông giữ chức danh nghề nghiệp y tế công cộng thì ông có được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề theo Nghị định số 05/2023/NĐ-CP ngày 15/2/2023 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định số 56/2011/NĐ-CP từ ngày 1/6/2022 đến 31/12/2023 hay không?

Về vấn đề này, Bộ Y tế trả lời như sau:

Hiện nay, chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập thực hiện theo quy định tại các văn bản: Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 4/7/2011 của Chính phủ; Nghị định số 05/2023/NĐ-CP ngày 15/2/2023 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2011/NĐ-CP quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập; Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-BYT-BNV-BTC ngày 19/1/2012 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 56/2011/NĐ-CP.

Theo quy định tại Nghị định số 05/2023/NĐCP thì đối tượng hưởng là viên chức thường xuyên, trực tiếp làm chuyên môn y tế dự phòng (bao gồm cả kiểm dịch y tế biên giới); làm chuyên môn y tế tại Trạm y tế xã, phường, thị trấn, Phòng khám đa khoa khu vực, Nhà hộ sinh, Trung tâm y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương và bệnh viện tuyến huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương đã và đang được hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề mức từ 40% - 70% quy định tại Nghị định số 56/2011/NĐ-CP và Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-BYT-BNV-BTC.

Việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp khi viên chức thay đổi vị trí việc làm thuộc thẩm quyền của cơ quan quản lý viên chức. Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp Dân số viên hạng III không thuộc đối tượng phụ cấp ưu đãi nghề mức 100% theo quy định tại Nghị định số 05/2023/NĐ-CP ngày 15/2/2023 của Chính phủ./.

Nguồn: Chinhphu.vn


Thăm dò ý kiến