Tài liệu Hội nghị trực tuyến quán triệt việc “làm sạch” dữ liệu tiêm chủng COVID-19 và hướng dẫn triển khai các nhiệm vụ của Tổ công tác triển khai Đề án 06

25/04/2022 | 20:23 PM

 | 

Ngày 25/4/2022 Bộ Y tế tổ chức Hội nghị Hội nghị trực tuyến quán triệt việc “làm sạch” dữ liệu tiêm chủng COVID-19 và hướng dẫn triển khai các nhiệm vụ của Tổ công tác triển khai Đề án 06

Tài liệu Hội nghị xem tại đây: 

1. /documents/174521/1238801/2021.11.07_CV+9458+BYT+vv+xu+ly+phan+anh+tiem+chung.signed.pdf/b84d2d57-f244-45e2-b48b-0616a9bbbd58

2. /documents/174521/1238801/2021_10_21_CV_8938_BYT_quy_trinh_xac_minh_thong_tin_tiem_chung.pdf/a674c82f-0dec-4cf0-91d3-3de19567fe70

3. /documents/174521/1238801/2021_11_03_CV9438_BYT_vv_quy_trinh_xac_thuc_thong_tin_nguoi_dan.pdf/b5d77bc0-d070-4369-a700-9f5f27240271

4. /documents/174521/1238801/2022.03.24_CV+1495+BYT+gui+UBND+cac+tinh+ve+DA06.signed.pdf/fb9c18da-8695-48f7-9bd3-d6bd59d650ba

5. /documents/174521/1238801/2022.04.19+CV+1975+BYT+gui+UBND+tinh+vv+lam+sach+du+lieu.pdf/fc404e51-2c20-436d-b71d-d93175f95801

6. /documents/174521/1238801/2022.04.22+CV+1976+BYT+gui+don+vi+truc+thuoc+vv+lam+sach+du+lieu.pdf/f310d1af-4372-444d-8551-22e334a2d5ab

7. /documents/174521/1238801/7.+2022.04.08_CV+1815+BYT+gui+UBND+tinh+trien+khai+tiem+tre+em+5+den+duoi+12t.pdf/19278697-5f59-4e79-9600-78450e5525e2

8. /documents/174521/1238801/8.+Bai+phat+bieu+cua+dai+dien+Bo+Cong+an.docx/615adc42-c51e-4a04-99a9-681a9453db0f

9. /documents/174521/1238801/9.+2022.04.15_CV+1908+BYT+huong+dan+trien+khai+cap+HCVX.pdf/8f54fbeb-f1a4-4a7b-85d7-66ae7f88254d

10. Quy trình "làm sạch" dữ liệu tiêm chủng


Thăm dò ý kiến