Hội nghị trực tuyến do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức toàn quốc sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW

12/06/2021 | 10:23 AM

 | 

 

Ngày 12/6/2021, Hội nghị trực tuyến do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức toàn quốc sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tại Bộ Y tế, các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng ủy Bộ, Bí thư đảng bộ, chi bộ, ủy viên các ban xây dựng Đảng trong Đảng bộ Bộ đã tham gia Hội nghị bằng hình thức trực tuyến tại điểm cầu Bộ Y tế.

Điểm cầu Bộ Y tế tham dự hội nghị

Ngày 15/5/2016, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Chỉ thị 05 là sự tiếp nối, kế thừa và phát huy những kết quả đạt được trong thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh những giai đoạn trước, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong Đảng, hệ thống chính trị và Nhân dân; nâng cao đạo đức cách mạng, từng bước đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Những năm qua, việc thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đạt được nhiều kết quả rất quan trọng, khá toàn diện, với nhiều cách làm mới, sáng tạo, thiết thực ngày càng đi vào thực chất, chiều sâu, từng bước trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi tổ chức đảng và từng cán bộ, đảng viên, tạo ra thay đổi tích cực trong toàn hệ thống chính trị, toàn xã hội, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng, được Đại hội XIII của Đảng ghi nhận. Sau 05 năm thực hiện, một số bài học kinh nghiệm được đúc rút:

Một là, nhận thức sâu sắc tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về công tác xây dựng Đảng, Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Hai là, sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy và các cấp là nhân tố đặc biệt quan trọng để chỉ thị 05 đi vào cuộc sống, đạt hiệu quả cao. Phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị, “nói đi đôi với làm”, nêu gương bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, trách nhiệm.

Ba là, chọn đúng khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị để lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả mang lại kế quả rõ nét.

Bốn là, coi trọng công tác tuyên truyền, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên truyền nhân rộng gương người tốt, việc tốt, các tập thể và cá nhân điển hình tiêu biểu gắn với làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng.

Năm là, kết hợp chặt chẽ “xây” và “chống”, lấy “xây” để “chống”, vừa đẩy mạnh giáo dục, tuyên truyền, vận động, vừa hoàn thiện hệ thống pháp luật của Nhà nước và quy định của Đảng, xử lý kịp thời, nghiêm minh các sai phạm, để răn đe, phòng ngừa có hiệu quả sự suy thoái, tiêu cực.

Xác định thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng Bộ Bộ Y tế đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện chỉ thị đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ. 100% các đảng ủy, chi ủy trực thuộc đã triển khai thực hiện sâu rộng chỉ thị trong toàn ngành Y tế, qua đó tiếp tục tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên trong Ngành góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe Nhân dân.

“Việc học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong ngành Y không phải việc gì cao siêu, xa vời mà bắt đầu trong công tác khám, chữa bệnh cho Nhân dân, trong từng phiên trực cấp cứu, trong sự tiếp đón chu đáo, chỉ dẫn tận tình của người Thầy thuốc, dù ở bất cứ thời điểm nào” – Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh tại hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành Y tế năm 2021.

Thời gian qua dịch COVID-19 diễn ra trên toàn thế giới trong đó có Việt Nam, ngành Y tế phải chung sức đồng lòng và quyết tâm cao nhất trong công tác phòng, chống dịch, góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội. Cuộc chiến phòng, chống COVID-19 sẽ là thường xuyên, liên tục, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phòng, chống dịch bệnh và chăm sóc sức khoẻ Nhân dân chính là kim chỉ nam để ngành Y tế Việt Nam thành công hơn trong công tác này.

Trong giai đoạn mới, Bộ Y tế tiếp tục đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ. Tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Thực hiện tốt Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế; phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng người bệnh; nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch COVID-19…

Phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu đơn vị theo phương châm cán bộ có chức vụ càng cao càng phải gương mẫu; trách nhiệm nêu gương với các phong trào thi đua trong Ngành nhằm tạo sự lan tỏa, khơi dậy tinh thần cống hiến trong toàn ngành Y tế…

Cũng trong khuôn khổ Hội nghị, các đại biểu sẽ tiếp tục nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa năm 2021: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”…./.


Thăm dò ý kiến