Thông báo quá trình xét tuyển viên chức của Trung tâm mua sắm tập trung thuốc Quốc gia

10/06/2020 | 11:29 AM

 | 

 

Ngày 25/5/2020 Hội đồng xét tuyển viên chức của Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia đã tiến hành xét tuyển phỏng vấn các ứng viên theo đúng trình tự và quy định. Quá trình xét tuyển được tiến hành công khai, minh bạch và theo đúng đuy định tại các hướng dẫn: Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012; Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ; Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012; Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ.

Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, sau khi kết thúc xét tuyển thì các đơn vị phải báo cáo Bộ Y tế để thẩm định, phê duyệt kết quả tuyển dụng. Trung tâm đã có văn bản báo cáo về quá trình triển khai thực hiện để Bộ Y tế thẩm định, phê duyệt.

Sau khi Bộ Y tế phê duyệt kết quả tuyển dụng, Trung tâm sẽ tiến hành thông báo chính thức đến các ứng viên về kết quả của kỳ xét tuyển viên chức.

Trung tâm thông báo đến các ứng viên được biết. 


Thăm dò ý kiến