Danh sách các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc, nguyên liệu làm thuốc nước ngoài đăng ký cung cấp thuốc, nguyên liệu làm thuốc vào Việt Nam -

29/04/2020 | 09:49 AM

 | 

Danh sách các cơ sở đủ điều kiện cung cấp thuốc, nguyên liệu làm thuốc vào Việt Nam

 

TT

Thông tin liên quan đến cơ quan có thẩm quyền nước xuất khẩu

Thông tin liên quan đến cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc, nguyên liệu làm thuốc đăng ký cung cấp thuốc, nguyên liệu làm thuốc vào Việt Nam

Thông tin về quốc gia hoặc vùng lãnh thổ đăng ký cung cấp thuốc, nguyên liệu làm thuốc vào Việt Nam

Ngày cập nhật thông tin

Tên cơ quan

Địa chỉ

Thông tin liên hệ

Tên cơ sở

Địa điểm kinh doanh

Phạm vi kinh doanh tại nước sở tại

Thông tin liên hệ

1

Cơ quan Quản lý Dược Vương Quốc Bỉ (The Federal Agency for Medicines and Health Products)

Eurostation II, Victor Hortalplein 40/40, 1060 Brussels (Belgium)

Eurostation II, Victor Hortalplein 40/40, 1060 Brussels (Belgium)

Janssen Pharmaceutica NV

Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse, Belgium

Sản xuất thuốc, Phân phối thuốc, Xuất khẩu thuốc

Người đại diện để liên hệ:

Johan De Winter

Số điện thoại:

+32 14 603740

Địa chỉ email:

JDWINTER@its.jnj.com

Belgium

26/11/2019

 

 

 

 

Thăm dò ý kiến