Thông báo kết quả xác định nhiệm vụ KH&CN đối với những đề xuất đặt hàng không được phê duyệt

13/05/2019 | 10:52 AM

 | 

Thông báo kết quả xác định nhiệm vụ KH&CN đối với những đề xuất đặt hàng không được phê duyệt

 

      Căn cứ kết quả làm việc của Hội đồng khoa học tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ được thành lập tại Quyết định số 4729/QĐ-BYT ngày 31/07/2018 (Phụ lục 01, Phụ lục 06, Phụ lục 07); Thực hiện quy định tại Khoản 3 Điều 23 Thông tư 03/2017/TT-BKHCN ngày 03/4/2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước, Bộ Y tế thông báo kết quả xác định nhiệm vụ KH&CN đối với những đề xuất đặt hàng không được Hội đồng thông qua (Nội dung thông báo kèm theo)

     

Thông báo kết quả xác định nhiệm vụ


Thăm dò ý kiến