Thông tin về cơ sở bán buôn, mua thuốc của cơ sở có quyền nhập khẩu nhưng không thực hiện quyền phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam của Công ty TNHH UpJohn (Việt Nam) và Công ty TNHH Rohto-Mentholatum (Việt Nam)

20/05/2021 | 10:16 AM

 | 

 Tin liên quan

Thăm dò ý kiến