Hội nghị trực tuyến Triển khai công tác y tế năm 2020 và phòng, chống dịch bệnh COVID-19

23/02/2020 | 09:03 AM

 | 

Hội nghị trực tuyến  Triển khai công tác y tế năm 2020 và phòng, chống dịch bệnh COVID-19

TÀI LIỆU HỘI NGHỊ:

1. Giấy mời: 

2. Chương trình: 

3. Danh sách các đại biểu tại Hội nghị: 

4. Danh sách các điểm cầu:

a. Đầu mối liên hệ:

b. Danh sách của các điểm cầu:

5. Kế hoạch Hội nghị trực tuyến:

6. Báo cáo tổng kết 2019:

7. Kế hoạch 80 thực hiện NQ02:

8. Quyết định ban hành chương trình hành động của Bộ Y tế triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP.....:

 

 

 


Thăm dò ý kiến