Công văn khẩn về việc tiêm vắc xin phòng COVID-19

26/05/2021 | 16:51 PM

 | 

Ngày 05/3/2021, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 1467/QĐ-BYT về việc phê duyệt kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 giai đoạn 2021-2022 và Quyết định số 1464/QĐ-BYT về việc ban hành Hướng dẫn tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng phòng COVID-19 trong đó nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố là chịu trách nhiệm chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch, triển khai tổ chức tiêm chủng tại địa phương cho các đối tượng theo Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ đang sinh sống trên địa bàn (bao gồm cả các đối tượng thuộc các cơ quan trung ương và địa phương). Ngày 20/5/2021, Bộ Y tế ban hành Quyết định số 2499/QĐ-BYT về việc phân bổ vắc xin đợt 3.

Công văn số 3823/BYT-DP ngày 07/05/2021 về việc triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho các Cơ quan trung ương; các Bộ ngành; Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước; các Tổ chức quốc tế, Cơ quan đại diện ngoại giao trên địa bàn thành phố Hà Nội.

 Để đảm bảo sử dụng vắc xin an toàn và hiệu quả Bộ Y tế đã có Công văn số 4260/BYT-DP ngày 25/5/2021 gửi các đơn vị về việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 cụ thể như sau

Bộ Y tế đề nghị: 1. Các Cơ quan trung ương, Bộ, ngành, Tập đoàn, Tổng công ty của nhà nước, Tổ chức Quốc tế tại Việt Nam, các đoàn ngoại giao đóng trên địa bàn thành phố Hà Nội chủ động liên hệ với các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế đã được phân công triển khai tiêm chủng theo Công văn số 3823/BYT-DP ngày 07/5/2021 để lập danh sách đối tượng và tổ chức triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho các đơn vị trên địa bàn thành phố Hà Nội. Trường hợp các đơn vị có nhân viên ở các địa phương khác thì chủ động liên hệ với Sở Y tế nơi đóng trên địa bàn để được tiêm chủng.

2. Các Bệnh viện, đơn vị trực thuộc Bộ Y tế theo phân công tại Công văn số 3823/BYT-DP ngày 07/05/2021 và qui định tại điểm 2 Điều 1 Quyết định số 2499/QĐ-BYT ngày 20/5/2021 của Bộ Y tế phối hợp với các cơ quan đơn vị tổng hợp nhu cầu vắc xin báo cáo Bộ Y tế để làm căn cứ phân bổ vắc xin; Xây dựng kế hoạch và tổ chức tiêm cho các cơ quan, đơn vị được phân công và tiêm cho cán bộ, nhân viên của đơn vị mình theo hướng dẫn tại điểm 2 Điều 2 Quyết định 2499/QĐ-BYT ngày 20/5/2021 của Bộ Y tế.

3. Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ các qui định của Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống COVID-19 và Bộ Y tế để hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trên địa bàn quản lý (cơ quan Trung ương; Tập đoàn, Tổng công ty; các đoàn ngoại giao, tổ chức quốc tế, các đơn vị tư nhân, hiệp hội...) thuộc đối tượng theo Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ thông báo, đăng ký với Sở Y tế để lập kế hoạch tiêm chủng vắc xin KHẨN phòng COVID-19 và tổ chức triển khai tiêm chủng an toàn và hiệu quả. Riêng Sở Y tế Hà Nội không thực hiện tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn Thành phố Hà Nội đã nêu tại Công văn số 3823/BYT-DP ngày 07/5/2021 và điểm 2 Điều 1 Quyết định số 2499/QĐ-BYT ngày 20/5/2021 của Bộ Y tế.

Chi tiết Công văn 4260/BYT-DP ngày 25/5/2021 xem tại đây:

/documents/174521/604735/CV+246+ngay+25.5.2021.pdf/8a0cb867-9446-4e2d-bb5a-c501b1139d47


Thăm dò ý kiến