Công văn của Bộ Y tế về việc Hướng dẫn lập kế hoạch đầu tư phát triển năm 2017

12/07/2016 | 02:50 AM

 | 

Thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 02 tháng 06 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017; Công văn số 4456/BKHĐT-TH ngày 09/06/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc lập kế hoạch đầu tư phát triển năm 2017.

 


 Ngày 30/6/2016 Bộ Y tế có Công văn gửi các đơn vị hành chính, sự nghiệp trực thuộc Bộ, Các dự án vốn vay và viện trợ (ODA), các Ban QLDA đầu tư trực thuộc Bộ Y tế về việc hướng dẫn công tác đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển năm 2016 và xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển năm 2017.

Nộ dung chi tiết Công văn hướng dẫn tại đây:

http://emoh.moh.gov.vn/publish/home?documentId=6275

 ​


Thăm dò ý kiến