Bộ Y tế Quyết định thành lập 08 Đoàn công tác đi kiểm tra, giám sát, chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh tại các tỉnh/thành phố trọng điểm

30/07/2020 | 17:32 PM

 | 

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 2268/QĐ-BYT ngày 05/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Y tế dự phòng thuộc Bộ Y tế;

Căn cứ diễn biến tình hình bệnh trên cả nước 7 tháng đầu năm 2020;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Y tế dự phòng,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 Điều 1. Thành lập 08 đoàn công tác đi kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh tại các tỉnh/thành phố trọng điểm, cụ thể như sau:

Đoàn 1: Đi kiểm tra, chỉ đạo các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Khánh Hòa

Lãnh đạo Cục Y tế dự phòng, Trưởng đoàn.

Đại diện Cục Quản lý khám chữa bệnh, Thành viên.

Đại diện Viện Pasteur Vệ sinh dịch tễ Trung ương/Viện Pasteur Nha Trang, Thành viên.

Đoàn 2: Đi kiểm tra, chỉ đạo các tỉnh, thành phố: Hồ Chí Minh, Bình Dương

1.Lãnh đạo Cục Quản lý khám chữa bệnh, Trưởng đoàn.

2.Đại diện Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh, Thành viên.

3.Đại diện Bệnh viện Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh, Thành viên.

Đoàn 3: Đi kiểm tra, chỉ đạo các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An

1. Lãnh đạo Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Trưởng đoàn.

2.Đại diện Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương, Thành viên.

3.Đại diện Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, Thành viên.

Đoàn 4: Đi kiểm tra, chỉ đạo các tỉnh: Bình Phước, Đồng Nai

Lãnh đạo Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng đoàn.

Đại diện Viện Y tế công cộng Thành phố Hồ Chí Minh, Thành viên.

Đại diện Bệnh viện Nhi đồng 2 Thành phố Hồ Chí Minh, Thành viên.

Đoàn 5: Đi kiểm tra, chỉ đạo các tỉnh, thành phố: Bến Tre, Tiền Giang

Lãnh đạo Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng đoàn.

Đại diện Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh, Thành viên.

Đại diện Bệnh viện Nhi đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh, Thành viên.

Đoàn 6: Đi kiểm tra, chỉ đạo các tỉnh, thành phố: Quảng Bình, Thừa Thiên Huế

Lãnh đạo Viện Pasteur Nha Trang, Trưởng đoàn.

Đại diện Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn, Thành viên.

Đại diện Bệnh viện đa khoa Trung ương Huế, Thành viên.

Đoàn 7: Đi kiểm tra, chỉ đạo các tỉnh: Phú Yên, Bình Định

Lãnh đạo Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn, Trưởng đoàn.

Đại diện Cục Quản lý môi trường y tế, Thành viên.

Đại diện Viện Pasteur Nha Trang, Thành viên.

Đoàn 8: Đi kiểm tra, chỉ đạo các tỉnh: Gia Lai, Kon Tum

Lãnh đạo Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên, Trưởng đoàn.

Đại diện Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn, Thành viên.

Đại diện Bệnh viện Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh, Thành viên.

Điều 2. Đoàn công tác có nhiệm vụ:

1. Làm việc với Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh của tỉnh, thành phố về công tác phòng, chống dịch bệnh, trong đó tập trung các bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng, sởi, Covid-19, bạch hầu.

2. Kiểm tra các nội dung sau: triển khai kế hoạch hoạt động phòng chống dịch năm 2020; hoạt động của Ban chỉ đạo phòng chống dịch; công tác chuyên môn về dự phòng: giám sát xử lý ổ dịch, tổ chức chiến dịch diệt bọ gậy/lăng quăng, phun hóa chất diệt muỗi chủ động; phòng chống dịch Covid-19; công tác tiêm chủng phòng chống dịch bệnh; vai trò của chính quyền các cấp, huy động các ban ngành đoàn thể tham gia phòng, chống dịch tại địa phương; thu dung điều trị; truyền thông và đáp ứng chống dịch.

3. Đánh giá, nhận định tình hình và đề xuất Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh của tỉnh về các biện pháp kiểm soát dịch bệnh.

4. Gửi báo cáo kết quả kiểm tra bằng văn bản về Bộ Y tế (Cục Y tế dự phòng) để tổng hợp chung, báo cáo Lãnh đạo Bộ.

5. Thời gian kiểm tra: Từ ngày 01/8/2020 đến ngày 10/8/2020. Thời gian cụ thể kiểm tra tại các địa phương do Trưởng đoàn quyết định.

Điều 3. Kinh phí ăn, nghỉ, đi lại từ nguồn kinh phí phòng chống dịch của đơn vị cử cán bộ đi công tác và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành. Các đoàn công tác sẽ tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 5. Các Ông/Bà: Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng và Thủ trưởng các đơn vị có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nội dung Quyết định 3346/QĐ-BYT ngày 29/7/2020


Thăm dò ý kiến