Năm 2023, tiếp tục bố trí ngân sách cho Bộ Y tế để mua vaccine tiêm chủng mở rộng

10/07/2023 | 08:42 AM

 | 

Tại Nghị quyết 98 do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký ban hành quyết định: năm 2023 ngân sách trung ương tiếp tục bố trí cho Bộ Y tế để mua vaccine tiêm chủng mở rộng cho tất cả địa phương trên toàn quốc từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương.

Ngày 10/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký ban hành Nghị quyết 98 về việc bố trí ngân sách trung ương năm 2023 cho Bộ Y tế để mua vaccine cho Chương trình Tiêm chủng mở rộng.

Cụ thể, tại Nghị quyết 98 quyết định năm 2023 ngân sách trung ương tiếp tục bố trí cho Bộ Y tế để mua vaccine tiêm chủng mở rộng cho tất cả địa phương trên toàn quốc từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương.

Bố trí ngân sách trung ương cho Bộ Y tế để mua vaccine tiêm chủng mở rộng - Ảnh 1.

Tại Nghị quyết 98 do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký ban hành quyết định năm 2023 ngân sách trung ương tiếp tục bố trí cho Bộ Y tế để mua vaccine tiêm chủng mở rộng cho tất cả địa phương trên toàn quốc từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương.

Chính phủ giao Bộ Y tế hướng dẫn các địa phương lập kế hoạch, xác định nhu cầu vaccine theo từng chủng loại, cơ cấu vaccine cần thiết, danh mục và lộ trình tiếp nhận từng loại vaccine đảm bảo lộ trình tăng số lượng vaccine trong Chương trình tiêm chủng mở rộng theo Nghị quyết số 104/NQ-CP ngày 15/8/2022 của Chính phủ thống nhất trong toàn quốc, để làm cơ sở xác định nhu cầu, bố trí kinh phí; quản lý và sử dụng vaccine theo quy định;

Tổ chức mua vaccine tiêm chủng mở rộng theo đúng quy định, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, kịp thời và an toàn;

Căn cứ kế hoạch, nhu cầu vaccine tiêm chủng mở rộng năm 2023 và 06 tháng đầu năm 2024 của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Bộ Y tế xây dựng dự toán kinh phí đảm bảo vaccine tiêm chủng mở rộng cho toàn quốc năm 2023 gửi Bộ Tài chính trước ngày 15/7/2023 để tổng hợp trình cấp có thẩm quyền bổ sung từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2023 cho Bộ Y tế thực hiện;

Trong tháng 7/2023, trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 quy định về hoạt động tiêm chủng theo trình tự, thủ tục rút gọn, đảm bảo phù hợp với quy định tại khoản 6 Điều 2 Nghị quyết số 99/2023/QH15 ngày 24/6/2023 của Quốc hội.

Nghị quyết của Chính phủ giao UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ hướng dẫn của Bộ Y tế, rà soát, báo cáo nhu cầu vaccine tiêm chủng mở rộng năm 2023 gửi Bộ Y tế trước ngày 12/7/2023 để tổng hợp.

Giao Bộ Tài chính, trên cơ sở Nghị quyết của Chính phủ, nhu cầu kinh phí mua vaccine tiêm chủng mở rộng cho toàn quốc năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024 do Bộ Y tế báo cáo, tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ bổ sung từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2023 cho Bộ Y tế thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 10 Luật Ngân sách nhà nước và điểm a khoản 3 Điều 7 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; thời gian trình trước ngày 20/7/2023.


Thăm dò ý kiến