Bộ Y tế Quán triệt thực hiện chỉ thị số 34-CT/TW, Kết luận số 23-KL/TW của Ban Bí thư khóa XII

04/10/2018 | 07:01 AM

 | 

Ngày 25/9/2018, Bộ Y tế đã tổ chức Hội nghị quán triệt và thực hiện chỉ thị số 34-CT/TW, Kết luận số 23-KL/TW của Ban Bí thư khóa XII.


Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Minh Lợi, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Y tế; đồng chí Vũ Trọng Hà, Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương 94 (Ban chỉ đạo đấu tranh chống diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa); các đồng chí Ủy viên BCH Đảng Bộ Bộ Y tế; các đồng chí bí thư, phó bí thư các đơn vị thuộc/trực thuộc Bộ; các cơ quan truyền thông thuộc/trực thuộc Bộ Y tế…

25.9.2018. HN 1.jpg
Đ/c Nguyễn Minh Lợi, Phó Bí thư Chuyên trách Đảng ủy Bộ Y tế phát biểu tại Hội nghị

Kết luận số 23-KL/TW của Ban Bí thư về “Tăng cường chỉ đạo, quản lý, phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và ý kiến của các cơ quan liên quan, Ban Bí thư đã kết luận như sau:

Thời gian qua, báo chí, xuất bản đã tích cực góp phần tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đấu tranh, phản bác quan điểm, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị; thực hiện ngày càng hiệu quả chức năng giám sát và phản biện xã hội, tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Công tác chỉ đạo, quản lý báo chí, xuất bản có nhiều chuyển biến tích cực. Hệ thống các văn bản chỉ đạo, quản lý của Đảng, Nhà nước đối với báo chí, xuất bản từng bước hoàn thiện. Việc chỉ đạo, định hướng nội dung chính trị, tư tưởng, nhất là đối với các vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm được quan tâm hơn. Hiệu quả phối hợp trong chỉ đạo, quản lý báo chí, xuất bản được nâng cao.

Tuy nhiên, việc phát huy vai trò báo chí, xuất bản trong ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới và còn nhiều bất cập, hạn chế. Công tác chỉ đạo, định hướng và cung cấp thông tin cho báo chí, xuất bản chưa chủ động và kịp thời, hiệu lực, hiệu quả chưa cao. Những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” có dấu hiệu gia tăng trong đội ngũ những người làm báo, xuất bản. Vai trò của Hội nhà báo Việt Nam, Hội xuất bản Việt Nam trong việc bồi dưỡng đạo đức, chuyên môn, nghiệp vụ cho hội hội viên chưa phát huy đúng mức. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí, xuất bản chưa đáp ứng được yêu cầu của tình hình mới.

Nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém, khuyết điểm trên là do chưa nhận thức đúng đắn, đầy đủ về vị trí, vai trò, tính phức tạp của báo chí, xuất bản trong tình hình mới; công tác chỉ đạo, quản lý báo chí, xuất bản chưa theo kịp sự phát triển; năng lực nắm bắt, phát hiện vấn đề, chủ động kiểm soát tình hình còn hạn chế; sự phối hợp của các cơ quan chỉ đạo, quản lý, chủ quản báo chí, xuất bản và các cơ quan liên quan thiếu chặt chẽ, một số trường hợp lơi lỏng.

Để tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý báo chí, xuất bản có hiệu quả, phát huy tốt vai trò của báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, Ban Bí thư đã yêu cầu quán triệt và tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ. Trong đó: Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận trong nhân dân để phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong đấu tranh phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đồng thời, tăng cường chất lượng thông tin, tuyên truyền; tập trung tuyên truyền sâu rộng, kịp thời, có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; coi trọng việc phát hiện, biểu dương các nhân tố mới, điển hình tiên tiến; tích cực đấu tranh, góp phần ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, tệ nạn xã hội, nâng cao ý thức trách nhiệm và quyết tâm đấu tranh với sai trái, tiêu cực; tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản chỉ đạo của Đảng, pháp luật của Nhà nước về báo chí, xuất bản đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Xác định rõ, rành mạch nhiệm vụ, trách nhiệm giữa cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí, xuất bản; tăng cường hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, quản lý, tạo điều kiện cho báo chí, xuất bản thực hiện tốt nhiệm vụ.

25.9.2018. HN 2.jpg
Đ/c Vũ Trọng Hà, Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương 94 trình bày chuyên đề

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII nêu rõ những suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và về tự diễn biến, tự chuyển hóa. Do đó, các cấp ủy đảng, cán bộ đảng viên phải nhìn lại để soi mình, đặc biệt trong lĩnh vực truyền thông báo chí, với trọng trách tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Hội nghị quán triệt các cơ quan báo chí, truyền thông của ngành cần tích cực hơn nữa trong đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ những người làm báo; đấu tranh, phê phán tệ quan liêu, tham nhũng, tiêu cực và tệ nạn xã hội, đồng thời phát hiện, cổ vũ các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gắn “xây” với “chống”, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực trong xã hội. Các thông tin tích cực phải là dòng chủ đạo trên báo chí. Báo chí, xuất bản phải bám sát mục tiêu giữ vững ổn định chính trị, củng cố và tăng cường sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận của xã hội và lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Quán triệt và thực hiện nghiêm túc Kết luận số 23-KL/TW ngày 22-11-2017 của Ban Bí thư về “Tăng cường chỉ đạo, quản lý, phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và công nhân viên chức, người lao động Ngành Y tế những thông tin chính xác, khách quan về quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; tuyên truyền giáo dục quần chúng nhân dân tinh thần yêu  nước, yêu quê hương, biết nhận diện đúng đắn và chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, những âm mưu chống phá của các thế lực thù địch.

25.9.2018. HN 3.jpg
 Toàn cảnh Hội nghị

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe và trao đổi cùng đồng chí Vũ Trọng Hà, Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương 94 về chuyên đề “Nhận diện âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; dự báo xu hướng và một số giải pháp đấu tranh trong tình hình mới”./.

Ban Biên tập Cổng Thông tin điện t​ử B​ộ Y tế


Thăm dò ý kiến