Hội nghị Cán bộ, công chức Cơ quan Bộ Y tế năm 2019

14/01/2020 | 17:19 PM

 | 

Ngày 14/01/2020 tại Hà Nội, Bộ Y tế đã long trọng tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức Cơ quan Bộ Y tế năm 2019.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Trường, Chánh Văn phòng Bộ; đồng chí Nguyễn Minh Lợi, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ, Chánh Văn phòng Ban cán sự Đảng Bộ Y tế; đồng chí Nguyễn Tuấn Hưng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Bộ Y tế; đồng chí Nguyễn Anh Quang, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Cơ quan Bộ Y tế; đồng chí Phạm Thanh Bình, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam; các đồng chí Lãnh đạo đại diện các Vụ, Cục, Thanh tra Bộ, Tổng cục, Văn phòng Bộ; các đồng chí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Cơ quan Bộ.

 

Đồng chí Nguyễn Xuân Trường, Chánh Văn phòng Bộ báo cáo tại Hội nghị

Báo cáo tổng kết công tác năm 2019 và triển khai kế hoạch công tác năm 2020 đồng chí Nguyễn Xuân Trường, Chánh Văn phòng Bộ cho biết:

Về Tình hình xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật: Bộ Y tế đã xây dựng dự thảo, báo cáo Chính phủ trình Quốc hội ban hành Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia. Hiện nay, Bộ Y tế đang khẩn trương hoàn thiện dự án Luật sửa đổi Luật khám bệnh, chữa bệnh; Luật sửa đổi, bổ sung Luật phòng, chống HIV/AIDS; Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện Luật dân số; Đề xuất sửa đổi Luật bảo hiểm y tế.

Tham mưu cho Chính phủ ban hành Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 15/9/2019 của Chính phủ về thí điểm tự chủ 04 Bệnh viện thuộc Bộ Y tế; Quyết định số 41/QĐ-TTg ngày 08/01/2019 phê duyệt Đề án Bảo đảm dinh dưỡng hợp lý và tăng cường hoạt động thể lực cho trẻ em, học sinh, sinh viên để nâng cao sức khỏe, dự phòng bệnh ung thư, tim mạch, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản giai đoạn 2018-2025; Quyết định số 1205/QĐ-TTg ngày 16/9/2019 về việc thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập Quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế; Quyết định số 1679/QĐ-TTg ngày 22/11/2019 phê duyệt Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030.

Đối với các Đề án trong Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế đã hoàn thiện và trình 06/06 Đề án theo Chương trình công tác, đạt 100% kế hoạch.

Xây dựng và ban hành các văn bản theo thẩm quyền: Bộ Y tế ban hành theo thẩm quyền 38 Thông tư.

Về Công tác cải cách hành chính: Bộ Y tế xây dựng và triển khai Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019; Ban hành 602 thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý, công khai trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia.

Đã công bố Danh mục điều kiện đầu tư kinh doanh và danh mục sản phẩm, hàng hóa kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý nhà nước tại Quyết định số 1899/QĐ-BYT ngày 20/5/2019 và có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ báo cáo kết quả thực hiện, đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế.

 Rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa 69,43% điều kiện kinh doanh, 75,97% thủ tục hành chính. Đăng ký 37 thủ tục hành chính tham gia Cơ chế một cửa quốc gia trong giai đoạn 2018-2020, năm 2018-2019 có 23 thủ tục hành chính hoàn thành và năm 2020 sẽ triển khai đối với 14 thủ tục hành chính còn lại; Ngày 13/11/2019, Bộ Y tế đã khai trương cổng dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ https://dichvucong.moh.gov.vn, tích hợp tiếp nhận hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực y tế. Cổng dịch vụ công Bộ Y tế; Bước đầu có 05 thủ tục hành chính cấp độ 4 và 85 thủ tục hành chính cơ bản được thực hiện trên Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế.

Về tình hình thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ giao: Tính đến ngày 10/12/2019, Bộ Y tế được giao 139 nhiệm vụ, đã hoàn thành 52 nhiệm vụ (29 nhiệm vụ đúng hạn và 23 nhiệm vụ quá hạn), hiện còn 02 nhiệm vụ chưa hoàn thành (đã quá hạn) và 85 nhiệm vụ đang triển khai thực hiện. Bộ Y tế tích cực thực hiện báo cáo định kỳ, đột xuất theo đúng thời hạn quy định và theo yêu cầu của Chính phủ.

Về tình hình thực hiện công tác theo chức năng, nhiệm vụ: có 11 nhiệm vụ theo chức năng,  Lãnh đạo Bộ Y tế và lãnh đạo các đơn vị tích cực chỉ đạo việc xây dựng, triển khai các chính sách, chiến lược, quy hoạch kế hoạch lớn của Ngành; Phối hợp với các Bộ, Ngành có liên quan để xây dựng dự thảo và hoàn chỉnh các thủ tục, tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ ban hành các văn bản quy phạm pháp luật phục vụ công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực y tế (Hoàn thiện và trình 06/06 Đề án theo Chương trình công tác; Ban hành theo thẩm quyền 38 Thông tư).

Dưới sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam theo chương trình công tác vừa toàn diện vừa có trọng tâm trọng điểm đã xử lý kịp thời linh hoạt các tình huống, đặc biệt trong lĩnh vực y tế. Bộ Y tế đã đánh giá đúng tình hình, xác định kịp thời mục tiêu, giải pháp hữu hiệu để chủ động, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành và phối hợp với các Bộ, Ngành, nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ kiềm chế lạm phát, duy trì tăng trưởng hợp lý, ngăn chặn suy giảm kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội của Chính phủ đề ra. Cơ quan Bộ đã phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, kế hoạch năm 2019, các mục tiêu, chỉ tiêu về y tế do Quốc hội, Chính phủ giao; thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng và các công tác khác theo quy định của Ngành, của Đảng và Nhà nước…

Đoàn chủ tọa Hội nghị

Phương hướng nhiệm vụ năm 2020, đồng chí Nguyễn Xuân Trường, Chánh Văn phòng Bộ nhấn mạnh 8 nhiệm vụ trọng tâm sau:

 1. Năm 2020 là năm tiền đề xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Các Đơn vị thuộc Bộ Y tế đẩy mạnh công tác tham mưu, xây dựng Kế hoạch, Chương trình công tác, bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ được nêu trong các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và nhà nước trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt.

2. Đẩy mạnh các hoạt động thi đua, lập thành tích hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp hướng tới Đại hội Đảng bộ Bộ Y tế nhiệm kỳ 2020-2025 và chào mừng các sự kiện chính trị lớn của đất nước trong năm 2020 (90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; 75 năm cách mạng tháng Tám và Quốc khánh mùng 2/9; 45 năm Ngày giải phóng miền Nam; 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quộc Việt Nam).

3. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức của cán bộ công chức, người lao động về việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, đặc biệt là Nghị quyết số 04-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Quy định số 08-QĐ/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt các cấp; Quy định số 205-QĐ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền...

4. Phấn đấu đạt 100% cán bộ, công chức, người lao động của Cơ quan Bộ Y tế chấp hành đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, các quy chế, quy định quản lý chuyên ngành liên quan đến phạm vi, trách nhiệm của các đơn vị.

5. Thực hiện đúng quy trình thi đua khen thưởng để đảm bảo công khai, công bằng và minh bạch đối với các đơn vị, cá nhân được khen thưởng. Lấy kết quả thực hiện các quy định của cơ quan và các hoạt động sinh hoạt tập thể tạo văn minh công sở làm cơ sở để tính thi đua khen thưởng. Thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, viên chức trong Cơ quan Bộ.

6. Triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Chủ động tăng cường hơn nữa sự phối hợp trong công tác giữa các đơn vị trong Cơ quan Bộ; Quản lý và sử dụng các nguồn tài chính đầu tư cho y tế đúng mục đích, đạt hiệu quả cao.

7. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và sửa đổi các quy trình áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực y tế theo hướng cắt giảm các bước để tiết kiệm thời gian. 

8. Đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về ý thức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nghiêm túc tổ chức thực hiện có hiệu quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại các đơn vị theo các chương trình hành động đã được nêu ra, hoàn thiện và tuân thủ theo các định mức, tiêu chuẩn, chế độ của Nhà nước.

Đồng chí Đỗ Văn Thái, Trưởng Ban Thanh tra nhân dân báo cáo tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng được nghe Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2019 do đồng chí Đỗ Văn Thái, Trưởng Ban trình bày.

Cũng tại Hội nghị, cán bộ, công chức, người lao động Cơ quan Bộ Y tế đã nghe và thảo luận đóng góp ý nhiều kiến nhằm xây dựng Cơ quan Bộ Y tế ngày càng phát triển hơn.

Các đồng chí trong Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2019-2020

Đoàn chủ tọa chúc mừng Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2019-2020

 

Nhân dịp này, cán bộ, công chức Cơ quan Bộ Y tế đã Bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2019-2020.

Ban Chấp hành Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2019-2020 gồm 5 đồng chí :

1. Đồng chí Đỗ Văn Thái, đơn vị công tác:  Vụ Tổ chức cán bộ

2. Đồng chí Trần Ngọc Duy, đơn vị công tác:  Vụ Pháp chế

3. Đồng chí Đỗ Văn Hòa, đơn vị công tác: Thanh tra Bộ

4. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Lan, đơn vị công tác: Văn phòng Bộ

5. Đồng chí Nguyễn Anh Quang, đơn vị công tác: Vụ Kế hoạch tài chính./.


Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Thông điệp của Thủ tướng về chủ đề “Đoàn kết chống COVID-19”

Thứ Tư, ngày 08/04/2020 12:08

Hội nghị trực tuyến các Bộ trưởng Y tế Tây Thái Bình Dương

Thứ Tư, ngày 08/04/2020 10:05

Hết sức cảnh giác với những ca nhiễm trong cộng đồng

Thứ Tư, ngày 08/04/2020 09:57

Hội nghị Bộ trưởng Y tế các nước ASEAN

Thứ Tư, ngày 08/04/2020 04:16

Bộ Y tế tiếp nhận thiết bị xét nghiệm Virus SARS-COV-2

Thứ Tư, ngày 08/04/2020 05:07

Mặt trận Trung ương phân bổ 150 tỷ đồng để Bộ Y tế phòng, chống dịch COVID-19

Thứ Tư, ngày 08/04/2020 04:27

Bộ Y tế Việt Nam họp trực tuyến với Bộ Y tế Lào

Thứ Tư, ngày 08/04/2020 04:00

Tất cả để ngăn chặn và đẩy lùi đại dịch!

Thứ Tư, ngày 08/04/2020 01:34

Lê Thiện Hiếu đưa văn hóa dân gian vào “Tiễn COVID”

Thứ Tư, ngày 08/04/2020 00:49

Khóa chặt nguy cơ lây bệnh bên ngoài, khoanh vùng dập dịch triệt để trong nước

Thứ Ba, ngày 07/04/2020 11:07

Bộ Y tế họp trực tuyến phân tích dịch tễ bệnh Covid 19 tại Việt Nam

Thứ Ba, ngày 07/04/2020 10:42

Nêu rõ yếu kém, giải pháp khắc phục trong thực hiện Đề án 896

Thứ Ba, ngày 07/04/2020 09:36

Cùng đoàn kết đẩy lùi dịch bệnh

Thứ Ba, ngày 07/04/2020 03:58

Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm hành vi vi phạm về phòng, chống COVID-19

Thứ Ba, ngày 07/04/2020 03:56

Thủ tướng: Sự chấp hành của người dân là yếu tố quan trọng nhất

Thứ Hai, ngày 06/04/2020 10:00

Phó Thủ tướng trân trọng cảm ơn Nhân dân đã chung sức, đồng lòng chống dịch

Thứ Hai, ngày 06/04/2020 09:52

Nguy cơ dịch bệnh vẫn hiện hữu, không được chủ quan

Thứ Hai, ngày 06/04/2020 07:17

Bộ Y tế hướng dẫn cách ly bệnh viện vì COVID-19

Chủ Nhật, ngày 05/04/2020 01:00

Đẩy mạnh nghiên cứu, sản xuất máy thở trong nước

Thứ Bẩy, ngày 04/04/2020 09:36

Thăm dò ý kiến