Bộ Y tế họp sơ kết công tác cải cách hành chính quý III và rà soát tình hình thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2021

19/10/2021 | 10:18 AM

 | 

 

Ngày 19/10/2021 tại trụ sở Bộ Y tế, GS.TS.Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế chủ trì cuộc họp sơ kết công tác cải cách hành chính quý III và rà soát tình hình thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2021. Tham dự cuộc họp có đại diện Lãnh đạo và chuyên viên các Vụ, Cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, đơn vị thuộc Bộ Y tế.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn phát biểu tại cuộc họp

Báo cáo tổng kết công tác cải cách hành chính quý III năm 2021 đại diện Vụ Tổ chức cán bộ cho biết:

1. Về công tác chỉ đạo điều hành

 Ngay sau Hội nghị công bố kết quả Xác định chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2020 của Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ, Bộ Y tế đã xây dựng Báo cáo phân tích kết quả Xác định chỉ số CCHC năm 2020 của Bộ Y tế.

Tổ chức họp Tổ Thường trực CCHC với Lãnh đạo và chuyên viên chuyên trách CCHC của các đơn vị thuộc Bộ để đánh giá tình hình hoạt động CCHC, đề ra phương hướng hoạt động giai đoạn tiếp theo trong quý. Đôn đốc việc báo cáo kết quả CCHC và xác định những nhiệm vụ trọng tâm CCHC trong quý tiếp theo. Công tác CCHC đã được đưa vào các nội dung cần báo cáo trong giao ban của Bộ Y tế. Đôn đốc các đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền công tác CCHC của Bộ Y tế năm 2021 theo Kế hoạch đã ban hành.

2. Về công tác cải cách thể chế Thực hiện Kế hoạch xây dựng VBQPPL

Chủ trì xây dựng và trình ban hành Nghị quyết số 30/2001/NQ-QH15 của Quốc hội và Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 6/8/2021 của Chính phủ về một số biện pháp cấp bách trong phòng, chống dịch COVID-19. Đây là nhiệm vụ đột xuất nhưng đã hoàn thành trong thời gian ngắn.

Trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 63/2021/NĐ-CP ngày 30/6/2021 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS).

Hoàn thành trình Chính phủ: Dự án Luật khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) và Luật Bảo hiểm y tế (sửa đổi) (ngày 30/6/2021), Quyết định phê duyệt Đề án nghiên cứu phát triển vắc xin phòng COVID-19 (ngày 29/6/2021), Đề án đào tạo nhân lực y tế vùng khó khăn giai đoạn 2021-2030 (ngày 09/3/2021), Quyết định về một số chế độ chính sách cho cán bộ y tế cơ sở, y tế dự phòng.

3. Về công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trong Quý III

Ban hành Chỉ thị số 08/CT-BYT về việc đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, đổi mới nâng cao chất lượng giải quyết TTHC tại Bộ Y tế; Ban hành Quyết định công bố 05 TTHC mới ban hành trong lĩnh vực dược phẩm, công khai 05 TTHC nêu trên vào cơ sở dữ liệu cổng dịch vụ Công quốc gia đúng thời hạn yêu cầu. Hiện đang rà soát, hoàn thiện Quyết định công bố 03 TTHC được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực dược phẩm.

Bộ Y tế đã công bố, công khai 530 TTHC thuộc phạm vi quản lý trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia; Niêm yết công khai danh mục TTHC tại Cổng Dịch vụ công Bộ Y tế và tại cơ quan, đơn vị trực tiếp giải quyết TTHC; Công khai tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ TTHC trên Cổng Dịch vụ công Bộ Y tế theo quy định; Chỉ đạo các đơn vị triển khai nhiều giải pháp để giảm tối đa tỷ lệ hồ sơ bị quá hạn, đồng thời thực hiện nghiêm túc việc gửi thư xin lỗi cho các tổ chức, cá nhân nếu hồ sơ bị quá hạn; Hoàn thiện Báo cáo rà soát TTHC lĩnh vực Phòng, chống HIV/AIDS. Rà soát và tổng hợp Báo cáo danh mục TTHC không phát sinh hồ sơ trong 3 năm gần đây gửi Văn phòng Chính phủ.

 Triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC tại Bộ Y tế: Số hồ sơ được giải quyết đúng hạn đạt gần 97%. Bộ Y tế đã chia tách 14 lĩnh vực giải quyết TTHC và công khai số điện thoại hỗ trợ nghiệp vụ trên Cổng Dịch vụ công Bộ Y tế.

Bộ Y tế được đánh giá là một trong 2 Bộ đầu tiên thực hiện nghiêm Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ, bảo đảm đúng tiến độ, yêu cầu chất lượng (Báo cáo số 4370/BC-VPCP ngày 30/6/2011 của VPCP).

4. Về công tác cải cách tổ chức bộ máy

Hoàn thành sáp nhập Tạp chí Y học thực hành và Tạp chí Dược học thành Tạp chí Y - Dược học, sáp nhập Báo Gia đình & Xã hội vào Báo Sức khỏe & Đời sống; Ban hành Quyết định thành lập Văn phòng Hội đồng Y khoa Quốc gia; Phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; Tiếp tục xây dựng các Đề án sắp xếp các đơn vị sự nghiệp theo từng lĩnh vực… Đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị thực hiện công tác quy hoạch cán bộ Lãnh đạo quản lý đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế giai đoạn 2021-2026…

5. Về công tác cải cách công vụ

Ban hành Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức khúc xạ nhãn khoa; Quyết định quy định tiêu chuẩn và quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý trong các đơn vị sự nghiệp của Bộ Y tế; Quyết định quy định tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại,điều động, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý trong các Vụ, Cục, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ và Tổng cục thuộc Bộ Y tế; Quy trình thi tuyển và xét tuyển viên chức trong các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế…

Dự thảo Nghị quyết của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội về một số cơ chế, chính sách, giải pháp trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

6. Về công tác cải cách tài chính công

Trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; Nghị quyết về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID 19. Trình Chính Phủ dự thảo Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung một số chế độ quy định tại Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08/02/2021 và Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 08/6/2021. Hoàn thiện Nghị định của Chính phủ quy định về vay vốn, huy động vốn, liên doanh, liên kết, thuê tài sản, thuê đơn vị cung ứng dịch vụ đối với đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực y tế - dân số.

Ban hành định mức kinh tế kỹ thuật dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2; Hướng dẫn mức giá thanh toán chi phí thực hiện xét nghiệm COVID-19; Hướng dẫn các địa phương, đơn vị, y tế bộ ngành, Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam một số nội dung quy định tại Nghị quyết số 48/NQ-CP và Nghị quyết số 58/NQCP của Chính phủ về chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19; Hướng dẫn chế độ chi cho cán bộ y tế, tình nguyện viên đi hỗ trợ các tỉnh chống dịch COVID-19; Phê duyệt nội dung chi và dự toán của các nhiệm vụ cấp Bộ giao cho các đơn vị trực thuộc.

Ban hành Quyết định điều chỉnh giao dự toán NSNN năm 2021 cho các đơn vị; Quyết định đóng Dự án WHO tài khóa 2014-2015; Quyết định phê duyệt kế hoạch tài chính, kế hoạch thực hiện cho các đơn vị, chương trình, dự án; Quyết định phê duyệt kế hoạch tổng thể theo Nghị định 56 cho các chương trình, dự án.

Thẩm định Dự án mua sắm trang thiết bị từ nguồn NSNN không giao thường xuyên; Xây dựng phiên bản thứ nhất DRG cho Việt Nam dựa trên dữ liệu lịch sử toàn quốc 3 năm 2018 -2020).

Đôn đốc công khai trên Cổng thông tin điện của Bộ Y tế kết quả trúng thầu thiết bị, vật tư у tế để các đơn vị tra cứu và tăng cường minh bạch trong công tác đấu thầu…

7. Về xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử

Hiện Bộ Y tế đang xem xét phê duyệt Quyết định ban hành Bộ tiêu chí CNTT để thực hiện hoạt động y tế từ xa; Quy định danh mục chuẩn định dạng y dữ liệu kết nối liên thông y tế cơ sở với Nền tảng quản lý thông tin y tế cơ sở V20.

Bộ Y tế có 525 TTHC trong lĩnh vực y tế. 310 TTHC thực hiện tại cơ quan Bộ Y tế (các Vụ, Cục, Tổng cục...). Hiện đã tích hợp 135 DVCTT của Bộ Y tế với Cổng dịch vụ công Quốc gia, đảm bảo chỉ tiêu tích hợp 30% theo yêu cầu của Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2017 của Chính phủ; Hoàn thành 4/8 nhóm DVCTT, 4 nhóm đang triển khai, dự kiến hoàn thành vào tháng 10/2021…

Từ đầu năm đến nay, Bộ Y tế được giao 94 nhiệm vụ, hiện đã hoàn thành 45 nhiệm vụ, 47 nhiệm vụ đang triển khai, 02 nhiệm vụ quá hạn chưa hoàn thành.

Quang cảnh cuộc họp

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn đánh giá cao những nỗ lực của các đơn vị trong CCHC 9 tháng vừa qua.

Trong lĩnh vực cải cách thể chế Thứ trưởng đề nghị, các đơn vị tập trung hoàn thiện công việc theo dõi, đôn đốc quy trình sửa đổi bổ sung Luật Khám chữa bệnh và Luật Bảo hiểm Y tế trong năm 2021. Giao Vụ Pháp chế làm đầu mối đôn đốc thực hiện việc hoàn thành Kế hoạch xây dựng văn bản QPPL năm 2021. Bảo đảm các văn bản QPPL do Bộ ban hành đáp ứng yêu cầu về chất lượng, khả thi, thực tế, dễ thực hiện.

Vụ Tổ chức cán bộ làm đầu mối Thường trực cải cách hành chính của Bộ theo dõi sát những hoạt động chung trong Kế hoạch CCHC năm 2021 của Bộ, đôn đốc, nhắc nhở việc thực hiện đây đủ những nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cũng như các hoạt động khác nhằm hoàn thành kế hoạch CCHC và cải thiện Chỉ số CCHC năm 2021.

Về xây dựng Chính phủ điện tử, giao Cục CNTT phối hợp với Văn phòng Bộ xem xét chỉnh sửa phần mềm, cảnh báo nhắc nhở;

Xây dựng kế hoạch CCHC 2022. Từ giờ đến cuối năm 2021, các đơn vị phải rà soát lại kế hoạch CCHC của đơn vị, Lãnh đạo và Chuyên viên chuyên trách CCHC phải quan tâm hoàn thiện các kế hoạch đề ra. Đồng thời tiếp tục Triển khai công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính. Hàng năm, xây dựng, triển khai kế hoạch thông tin, tuyên truyền CCHC…/.


Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Sáng 6/12: Có 860 F0 thở máy, ECMO; 6 nhà máy trong nước nộp hồ sơ đăng ký thuốc điều trị COVID-19, sản xuất 1 triệu viên/ngày

Thứ Hai, ngày 06/12/2021 01:59

'Thành trì' cuối cùng bị dịch COVID-19 xâm nhập ghi nhận 195 ca nhiễm

Chủ Nhật, ngày 05/12/2021 13:41

Cục Quản lý Dược cảnh báo hành vi tẩy xóa, thay đổi hạn dùng của thuốc để đưa ra thị trường

Chủ Nhật, ngày 05/12/2021 13:23

Tình hình dịch COVID-19: Cập nhật mới nhất từ Bộ Y tế

Chủ Nhật, ngày 05/12/2021 13:19

Hà Nội đổi phương án cho học sinh THPT trở lại trường

Chủ Nhật, ngày 05/12/2021 13:14

Hải Dương: 88 ca mắc mới, xuất hiện chùm ca bệnh trong gia đình

Chủ Nhật, ngày 05/12/2021 13:12

Hà Nội thêm 462 ca mắc COVID-19 mới, 189 ca cộng đồng

Chủ Nhật, ngày 05/12/2021 13:10

Cuối tháng 12/2021, cơ bản hoàn thành tiêm 2 mũi cho người từ 18 tuổi trở lên; thúc đẩy sản xuất thuốc, vaccine điều trị COVID-19

Chủ Nhật, ngày 05/12/2021 13:07

Ngày 5/12: Có 14.314 ca COVID-19; TP.HCM, Cần Thơ và Tây Ninh là 3 địa phương có số mắc nhiều nhất

Chủ Nhật, ngày 05/12/2021 13:03

Chiều 5/12: Cả nước đã tiêm gần 127,5 triệu liều vaccine phòng COVID-19; 4 tỉnh nào có tỷ lệ tiêm mũi 1 thấp nhất?

Chủ Nhật, ngày 05/12/2021 08:28

Sáng 5/12: Gần 6.800 ca COVID-19 nặng đang điều trị; Cần Thơ vượt mốc 30.000 trường hợp F0

Chủ Nhật, ngày 05/12/2021 08:17

Bộ Y tế hỏa tốc 'thúc' các tỉnh đẩy nhanh tiêm vaccine phòng COVID-19; triển khai mũi bổ sung cho người đủ liều

Chủ Nhật, ngày 05/12/2021 08:14

Ngày mai, học sinh Hà Nội trở lại trường: Sẵn sàng mọi kịch bản đảm bảo an toàn cao nhất

Chủ Nhật, ngày 05/12/2021 08:12

Thừa Thiên Huế thêm 339 ca mắc mới, có 212 ca phát hiện tại cộng đồng

Chủ Nhật, ngày 05/12/2021 08:10

Thái Bình tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi

Chủ Nhật, ngày 05/12/2021 08:09

Thanh Hóa thêm ổ dịch mới với 21 học sinh là F0

Chủ Nhật, ngày 05/12/2021 08:07

Dịch diễn biến phức tạp, xuất hiện biến chủng mới, Thủ tướng ra công điện ứng phó dịch bệnh hiệu quả hơn

Chủ Nhật, ngày 05/12/2021 08:06

Xuất cấp hơn 4880 tấn gạo hỗ trợ người dân 3 tỉnh gặp khó khăn do dịch COVID-19

Chủ Nhật, ngày 05/12/2021 08:04

Chuyến thăm Thụy Sĩ và Liên bang Nga của Chủ tịch nước thành công tốt đẹp với nhiều kết quả cụ thể

Chủ Nhật, ngày 05/12/2021 08:03

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ 27/11-3/12/2021

Chủ Nhật, ngày 05/12/2021 08:01

Thăm dò ý kiến