Góp ý dự thảo

Dự thảoThông tư Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 46/2013/TT-BYT ngày 31/12/2013 quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của cơ sở phục hồi chức năng
Gửi góp ý cho dự thảo

Thăm dò ý kiến