Góp ý dự thảo

Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2017/TT-BYTngày 14 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với vật tư y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế
Gửi góp ý cho dự thảo

Thăm dò ý kiến