Thông tin dự án đầu tư

Tìm kiếm

Index Tên Thời gian bắt đầu Thời gian kết thúc Nguồn vốn Loại tài trợ Kinh phí dự án
1 Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện 01/06/2011 01/08/2017 WB Vay 164,692,308 USD
2 Hỗ trợ y tế các tỉnh vùng Đông Bắc bộ và Đồng bằng Sông Hồng 01/01/2013 WB Vay 157,500,000 USD

Thăm dò ý kiến