Thông tin tuyển dụng

Thông báo mời dự tuyển tư vấn cho Ban QLDA HPET

Friday 2017-03-30 19:14

Thông báo mời dự tuyển tư vấn cho Ban QLDA HPET

Tuesday 2017-03-06 19:04

Gia hạn mời dự tuyển tư vấn cho Ban QLDA HPET

Friday 2017-02-10 01:55

Thông báo mời dự tuyển tư vấn cho Ban QLDA HPET

Thursday 2016-12-29 02:47

Thông báo mời dự tuyển tư vấn cho Ban QLDA HPET

Thursday 2016-12-15 01:13

Thông báo mời dự tuyển tư vấn cho Ban QLDA HPET

Thursday 2016-12-15 01:13

Thông báo mời dự tuyển tư vấn cho Ban QLDA HPET

Thursday 2016-12-15 01:12

Thông báo mời dự tuyển tư vấn cho Ban QLDA HPET

Thursday 2016-12-15 01:11

Thông báo mời dự tuyển tư vấn cho Ban QLDA HPET

Thursday 2016-10-12 23:11

Thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm

Tuesday 2015-08-25 02:00

Thông báo tuyển dụng Kế toán dự án làm việc cho Dự án Hợp tâc Y tế với Tổ chức Y tế thế giới do WHO tài trợ

Tuesday 2014-08-11 19:17

Thông báo tuyển tư vấn của Dự án “Phòng chống bệnh truyền nhiễm khu vực tiểu vùng sông Mê Kông-giai đoạn 2”

Monday 2014-02-09 20:19

Thông báo Kết quả thi tuyển công chức Cục Y tế dự phòng năm 2012

Tuesday 2013-02-19 02:50

Thăm dò ý kiến