Thông tin tuyển dụng

Thông báo về việc thi tuyển công chức năm 2017

Thursday 2018-02-22 01:25

Thông báo về việc thi tuyển công chức năm 2017

Thursday 2018-02-01 02:21

Thông báo về việc tuyển dụng công chức năm 2017

Thursday 2017-10-04 19:27

Thông báo mời dự tuyển tư vấn cho Ban QLDA HPET

Friday 2017-05-19 01:59

Thông báo mời dự tuyển tư vấn cho Ban QLDA HPET

Thursday 2017-04-20 01:03

Thông báo mời dự tuyển tư vấn cho Ban QLDA HPET

Thursday 2017-04-20 01:00

Thông báo mời dự tuyển tư vấn cho Ban QLDA HPET

Friday 2017-03-30 19:16

Thông báo mời dự tuyển tư vấn cho Ban QLDA HPET

Friday 2017-03-30 19:14

Thông báo mời dự tuyển tư vấn cho Ban QLDA HPET

Tuesday 2017-03-06 19:04

Gia hạn mời dự tuyển tư vấn cho Ban QLDA HPET

Friday 2017-02-10 01:55

Thông báo mời dự tuyển tư vấn cho Ban QLDA HPET

Thursday 2016-12-29 02:47

Thông báo mời dự tuyển tư vấn cho Ban QLDA HPET

Thursday 2016-12-15 01:13

Thông báo mời dự tuyển tư vấn cho Ban QLDA HPET

Thursday 2016-12-15 01:13

Thông báo mời dự tuyển tư vấn cho Ban QLDA HPET

Thursday 2016-12-15 01:12

Thông báo mời dự tuyển tư vấn cho Ban QLDA HPET

Thursday 2016-12-15 01:11

Thông báo mời dự tuyển tư vấn cho Ban QLDA HPET

Thursday 2016-10-12 23:11

Thăm dò ý kiến