Thông báo: Tuyển dụng viên chức của Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia

01/03/2021 | 14:08 PM

 | 

Căn cứ kế hoạch tuyển dụng viên chức đã được Bộ Y tế phê duyệt tại công văn số 776/BYT-TCCB ngày 01 tháng 02 năm 2021, Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau:

I. Mục đích yêu cầu

1. Mục đích

Tuyển dụng bổ sung viên chức vào làm việc tại Trung tâm năm 2021 đảm bảo chất lượng, đủ về số lượng, đúng cơ cấu; góp phần xây dựng đội ngũ viên chức đáp ứng nhu cầu và tính chất của công việc mua sắm đấu thầu, đàm phán giá thuốc tại Trung tâm.

2. Yêu cầu

Việc tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm đảm bảo tính công khai, minh bạch, khách quan, dân chủ và công bằng đúng theo các quy định của pháp luật.

II. Chỉ tiêu tuyển dụng

Tổng số chỉ tiêu biên chế tuyển dụng 03 người, trong đó:

 1. Viên chức Phòng nghiệp vụ dược (VTVL 2.1): 02 người.

 2. Viên chức Phòng nghiệp vụ đấu thầu (VTVL 2.2): 01 người.

III. Điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển

 1. Điều kiện, tiêu chuẩn chung:

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

 1. Có Quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.

 2. Từ đủ 18 tuổi trở lên.

 3. Có phiếu đăng ký dự tuyển.

 4. Có lý lịch rõ ràng.

 5.  Có văn bằng chứng chỉ phù hợp theo yêu cầu của đề án vị trí việc làm dự tuyển.

 6. Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ.

 1. Điều kiện cụ thể về chuyên môn, nghiệp vụ đối với người đăng ký dự tuyển viên chức:

          a.  Phòng Nghiệp vụ dược(VTVL 2.1).

               - Dược sỹ đại học; Bác sỹ trở lên.

- Chứng chỉ nghiệp vụ đấu thầu.

- Ưu tiên các thí sinh có bằng tốt nghiệp loại khá trở lên.

- Ưu tiên các thí sinh đã có kinh nghiệm trong công tác mua sắm đấu thầu.

 1. Phòng nghiệp vụ đấu thầu(VTVL 2.2).

- Cử nhân trở lên khối ngành kinh tế/xã hội/khoa học sức khỏe.

- Chứng chỉ nghiệp vụ đấu thầu.

- Ưu tiên các thí sinh đã có kinh nghiệm trong công tác mua sắm đấu thầu.

          3. Điều kiện về trình độ ngoại ngữ, tin học đối với người đăng ký dự tuyển:

          a) Về trình độ ngoại ngữ: Phải có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (hoặc tương đương) trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Việc công nhận trình độ ngoại ngữ tương đương thực hiện theo hướng dẫn số 6704/BYT-TCCB ngày 13/11/2019 của Bộ Y tế, cụ thể như sau:

          - Chương trình giáo dục thường xuyên về tiếng Anh thực hành ban hành theo Quyết định số 66/2008 ngày 02/12/2008 (gọi tắt là QĐ số 66); Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (gọi tắt là khung 6 bậc); chứng chỉ tiếng Anh thực hành A,B,C ban hành theo Quyết định số 177/QĐ.TCBT ngày 30/01/1993 (gọi tắt là QĐ số 177) được tính tương đương như sau:

          + Trình độ A theo QĐ 177 và trình độ A1 theo QĐ 66 tương đương khung bậc 1 của Khung 6 bậc.

          + Trình độ B theo QĐ 177 và trình độ A2 theo QĐ 66 tương đương khung bậc 2 của Khung 6 bậc.

          + Trình độ C theo QĐ 177 và trình độ B1 theo QĐ 66 tương đương khung bậc 3 của Khung 6 bậc.

          + Trình độ B2 theo QĐ 66 tương đương khung bậc 4 của Khung 6 bậc.

          + Trình độ C1 theo QĐ 66 tương đương khung bậc 5 của Khung 6 bậc.

          + Trình độ C2 theo QĐ 66 tương đương khung bậc 6 của Khung 6 bậc.

          Các chứng chỉ ngoại ngữ A,B,C theo Quyết định số 177 được cấp trước ngày 16/03/2004 (ngày có hiệu lực của Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 24/01/2014 ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam) được tính tương đương như hướng dẫn trên.

          b) Về trình độ tin học: Phải có trình độ tin học tối thiểu đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản (hoặc tương đương) trở lên theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

          Các chứng chỉ tin học trình độ A,B,C đã cấp có giá trị sử dụng tương đương với chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản (thực hiện theo quy định tại điều 23 Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/06/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và truyền thông quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin).

          4. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án; quyết định về hình sự của Toà án; đang bị áp dụng biện pháp xử ký hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

          IV. Quy định đối tượng và điểm ưu tiên trong xét tuyển.

          1. Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

2. Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

3. Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

4. Trường hợp người dự thi tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

V. Đăng ký dự tuyển

1. Yêu cầu

- Thời gian: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày đăng thông báo tuyển dụng.

- In phiếu đăng ký dự tuyển, dán ảnh và nộp trực tiếp tại Văn phòng Trung tâm, tầng 3, nhà D, 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội (Người nhận Ông Dương Hồng Hải, ĐT 024362732393).

*) Lưu ý đối với người đăng ký dự tuyển.

- Phải khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời điểm nộp phiếu và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung đã kê khai trong phiếu đăng ký dự tuyển.

- Chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm (Nếu đăng ký dự tuyển vào 02 vị trí việc làm trở lên thì sẽ bị loại khỏi danh sách dự tuyển).

2. Sau khi có kết quả tuyển dụng, người trúng tuyển phải đến Trung tâm để xuất trình bản chính các văn bằng (trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp thì phải được công chứng dịch thuật ra tiếng việt và được Cục Quản lý chất lượng thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận), chứng chỉ, kết quả học tập, đối tượng ưu tiên (nếu có) theo yêu cầu của vị trí việc làm tuyển dụng; hoàn thiện hồ sơ để đối chiều giữa bản chính và bản sao y công chứng và nộp hồ sơ dự tuyển theo quy định.

Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì bị huỷ kết quả tuyển dụng.

VI. Hình thức và nội dung tổ chức xét tuyển

1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

2. Nội dung xét tuyển

Xét tuyển được thực hiện theo 2 vòng như sau:

1. Vòng 1.

Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.          

2. Vòng 2.

a) Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

b) Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.

c) Thời gian phỏng vấn 30 phút.

d) Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

3. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển.

3.1. Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

- Có kết quả điểm phỏng vấn đạt từ 50 điểm trở lên.

- Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

3.2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn vòng 2 này cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức xem xét tiếp đến các chỉ tiêu ưu tiên và quyết định người trúng tuyển.

3.3. Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

3.4. Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

VII. Thời gian và địa điểm tổ chức xét tuyển

1. Tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển: 30 ngày kể từ ngày đăng thông tin (sáng từ 8h00 đến 12h30, chiều từ 13h đến 17h30 các ngày làm việc trong tuần, trừ thứ bảy và chủ nhật).

2. Địa điểm tổ chức xét tuyển: Văn phòng Trung tâm, Tầng 3 Nhà D, Địa chỉ 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội.

VIII. Thời gian xét tuyển: Dự kiến trong tháng 4/2021.

IX. Lệ phí dự tuyển: 500.000đ/01 bộ hồ sơ, áp dụng theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển


Thăm dò ý kiến