Thông báo mời dự tuyển tư vấn cho Ban QLDA HPET

20/04/2017 | 08:03 AM

 | 

Ban QLDA Giáo dục và Đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế (HPET) trực thuộc Bộ Y tế đang thực hiện thủ tục tuyển chọn tư vấn cá nhân làm việc cho dự án

Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nhận được một khoản tín dụng của Ngân hàng Thế giới cho Dự án “Giáo dục và Đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế” (HPET) một phần của khoản tín dụng này sẽ được sử dụng để chi trả cho các khoản thanh toán hợp lệ trong các hợp đồng dịch vụ tư vấn: “Tư vấn Điều phối hoạt động Hợp phần 2”.

Thay mặt cho Chủ đầu tư là Bộ Y tế, Ban Quản lý Dự án “Giáo dục và Đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế” mời các tư vấn cá nhân có đủ tư cách hợp lệ nộp hồ sơ quan tâm cho vị trí tư vấn nêu trên. Hồ sơ quan tâm cần cung cấp các thông tin chứng minh tư vấn có năng lực theo yêu cầu và kinh nghiệm liên quan để thực hiện dịch vụ tư vấn được nêu trong điều khoản tham chiếu (Hồ sơ quan tâm bao gồm: Thư quan tâm, lý lịch khoa học cá nhân; bản chụp bằng cấp, văn bằng/chứng chỉ liên quan).

Tư vấn sẽ được tuyển chọn theo hình thức tuyển tư vấn cá nhân được quy định tại “Hướng dẫn Tuyển chọn và Thuê Chuyên gia tư vấn trong các Khoản vay của IBRD và Tín dụng, tài trợ không hoàn lại của IDA cho các bên vay vốn của Ngân hàng Thế giới” ban hành tháng 01/2011, hiệu chỉnh tháng 5/2014.

Điều khoản tham chiếu được tải trực tiếp từ trang web của dự án theo địa chỉ www.hpet.vn hoặc liên hệ trực tiếp tới Văn phòng Ban QLDA HPET theo địa chỉ dưới đây trong giờ hành chính (từ 08 giờ 00 đến 17 giờ 00, thứ hai đến thứ sáu hàng tuần).

Địa chỉ: P.101-104, Tòa nhà Vạn Phúc, Số 2 Núi Trúc, Ba Đình, Hà Nội.

Số điện thoại: 04.6258.9595; Số Fax: 04.6273.6523; E-mail: msdt@hpet.vn

Hồ sơ quan tâm phải được gửi tới Văn phòng Ban QLDA HPET theo địa chỉ nêu trên trước 09 giờ 00 ngày 09 tháng 5 năm 2017.​

Thăm dò ý kiến