Thông báo tuyển chọn Dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ Y tế thực hiện trong kế hoạch năm 2021

28/10/2020 | 16:13 PM

 | 

THÔNG BÁO

Tuyển chọn Dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ Y tế

 thực hiện trong kế hoạch năm 2021

 

Thực hiện Quyết định số 4409/QĐ-BYT ngày 26/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt Danh mục đặt hàng Dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ để tuyển chọn thực hiện trong kế hoạch từ năm 2021, Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo Bộ Y tế thông báo:

1. Danh sách 01 Dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ Y tế đặt hàng tuyển chọn thực hiện trong kế hoạch từ năm 2021 tại Quyết định và danh mục kèm theo.

2. Tổ chức, cá nhân quan tâm và đủ điều kiện năng lực thực hiện nhiệm vụ đề nghị chuẩn bị hồ sơ để tuyển chọn theo mẫu quy định tại Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26/6/2017 của Bộ KH&CN quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước cụ thể:

- Danh mục hồ sơ theo quy định tại Điều 5. Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26/6/2017 của Bộ KH&CN.

- Thuyết minh, Dự toán kinh phí dự án lập theo biểu mẫu số B1-2c-TMDA tại Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26/6/2017 của Bộ KH&CN. Định mức lập dự toán theo quy định tại Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Bộ tài chính và Bộ Khoa học và công nghệ.

Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày có thông báo này, đề nghị Thủ trưởng đơn vị, cá nhân đăng ký thực hiện nhiệm vụ hoàn thiện hồ sơ theo quy định, gửi về Bộ Y tế (qua Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo), số 138b, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội; Quá thời hạn này, dự án sẽ không được đưa vào xem xét phê duyệt.

Trân trọng thông báo./.

Quyết định phê duyệt danh mục đặt hàng


Thăm dò ý kiến