Tài liệu Hội nghị trực tuyến toàn quốc “Tổng kết Luật bảo hiểm y tế giai đoạn 2009-2023”

26/01/2024 | 11:34 AM

 | 

Tài liệu Hội nghị trực tuyến toàn quốc “Tổng kết Luật bảo hiểm y tế giai đoạn 2009-2023” ngày 26/01/2024

Tài liệu Hội nghị trực tuyến toàn quốc “Tổng kết Luật bảo hiểm y tế giai đoạn 2009-2023” ngày 26/01/2024:

     

      Giấy mời

  1. 1. Báo cáo Tổng kết Luật BHYT
  2. 2. VSS. Báo cáo Tổng kết Luật
  3. 3. Báo cáo Hội nghị - Cục QL KCB
  4. 4. Báo cáo TTDA
  5. 5. Tham luận – KCB
  6. 6. Tham Luận – HHBV Tư nhân

 


Thăm dò ý kiến