Lãnh đạo qua các thời kỳ

Thông tin
Vài nét về ông Trương Đình Tri
Để mở rộng hơn nữa khối đoàn kết toàn dân, ổn định tình hình trong nước trước sự đe dọa của thù trong giặc ngoài và để tập trung sức lực đối phó với bọn xâm lược nước ngoài, ngày 1-1-1946, Trung ương Đảng và Chính phủ lâm thời, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trương thành lập Chính phủ liên hiệp lâm thời có sự tham gia của một số người trong Việt Nam Quốc dân Đảng và Việt Nam Cách mạng đồng minh hội. Ông Trương Đình Tri, bác sĩ người của Việt Nam Cách mạng đồng minh hội được cử giữ chức Bộ trưởng Bộ Y tế. Ngày 2-3-1946, Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa khóa I họp kỳ họp thứ nhất tại Hà Nội thông qua danh sách 70 đại biểu của Việt Nam Quốc dân Đảng và Việt Nam Cách mạng đồng minh hội bổ sung vào Quốc hội, tiếp đó Quốc hội nhất trí thành lập Chính phủ liên hiệp kháng chiến thay cho Chính phủ liên hiệp lâm thời. Ông Trương Đình Tri được tiếp tục cử giữ chức Bộ trưởng Bộ Xã hội kiêm Y tế - Cứu tế và Lao động. Tháng 10/1946, Quốc hội khóa I trong kỳ họp lần thứ hai đã nghe Chủ tịch Hồ Chí Minh trình Quốc hội danh sách chính phủ mới thay cho chính phủ liên hiệp kháng chiến, gạt ra khỏi chính phủ những người thuộc các tổ chức chính trị đi ngược lại quyền lợi của dân tộc trong đó có ông Trương Đình Tri.​
Lĩnh vực phụ trách
#

Thăm dò ý kiến