Công văn số 901/MT-HC về việc công bố đủ điều kiện thực hiện kiểm nghiệm

09/10/2017 | 10:17 AM

 | 

Công ty Cổ phần Nông Nghiệp HP

BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ

MÔI TRƯỜNG Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số:  901/MT-HC

V/v công bố đủ điều kiện thực hiện kiểm nghiệm

 

Hà Nội, ngày 24  tháng  8  năm 2017

 

Kính gửi: Văn phòng Bộ Y tế

 

           Theo quy định tại khoản 4 Điều 12 Nghị định số 91/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế, Bộ Y tế phải công khai trên trang thông tin điện tử của Bộ Y tế thông tin về đơn vị đã công bố đủ điều kiện thực hiện kiểm nghiệm.

          Cục Quản lý môi trường y tế đã tiếp nhận hồ sơ công bố đủ điều kiện kiểm nghiệm chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn của Công ty Cổ phần Nông Nghiệp HP.

Cục Quản lý môi trường y tế xin gửi Quý Văn phòng các thông tin về đơn vị kiểm nghiệm nêu trên (phụ lục kèm theo Công văn này) để Văn phòng công khai trên trang thông tin điện tử của Bộ Y tế theo quy định.

          Trân trọng cảm ơn./ .

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- CT. Nguyễn Thị Liên Hương (để b/c);          

- Lưu: VT, HC.

 

KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Lương Mai Anh

 

 

 


    BỘ Y TẾ

     CỤC QUẢN LÝ

MÔI TRƯỜNG Y TẾ

 

 


THÔNG TIN ĐƠN VỊ KIỂM NGHIỆM

(Ban hành kèm theo công văn số         /MT-HC  ngày       /     /2017)

 

1.    Tên cơ sở: Công ty Cổ phần Nông Nghiệp HP

2.    Địa chỉ trụ sở: Lô MD3, KCN Đức Hòa 1 – Hạnh Phúc, Ấp 5, Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An.

3.    Điện thoại: (0272) 3778.247 – (0272) 3779.645

4.    Danh mục tên các hoạt chất mà cơ sở có khả năng kiểm nghiệm:

 

STT

Tên hoạt chất

1

Alpha-cypermethrin

2

Beta-cypermethrin

3

Chlorpyrifos Methyl

4

Cypermethrin

5

Cyphenothrin

6

Deltamethrin

7

Diazinon

8

Emamectin benzoate

9

Esfenvalerate

10

Fipronil

11

Imidacloprid

12

Lambda-cyhalothrin

13

Permethrin

14

Pyrethrins

15

Thiamethoxam

 ​


Thăm dò ý kiến