Công văn số 725/MT-HC về việc công bố đủ điều kiện thực hiện kiểm nghiệm

14/08/2017 | 10:56 AM

 | 

Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Trung ương

BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ

MÔI TRƯỜNG Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số:   725  /MT-HC

V/v công bố đủ điều kiện thực hiện kiểm nghiệm

 

Hà Nội, ngày   17  tháng   7 năm 2017

 

Kính gửi: Văn phòng Bộ Y tế

 

           Theo quy định tại khoản 4 Điều 12 Nghị định số 91/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế, Bộ Y tế phải công khai trên trang thông tin điện tử của Bộ Y tế thông tin về đơn vị đã công bố đủ điều kiện thực hiện kiểm nghiệm.

          Cục Quản lý môi trường y tế đã tiếp nhận hồ sơ công bố đủ điều kiện kiểm nghiệm chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn của Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Trung ương.

Cục Quản lý môi trường y tế xin gửi Quý Văn phòng các thông tin về đơn vị kiểm nghiệm nêu trên (phụ lục kèm theo Công văn này) để Văn phòng công khai trên trang thông tin điện tử của Bộ Y tế theo quy định.

          Trân trọng cảm ơn./ .

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- CT. Nguyễn Thị Liên Hương (để b/c);          

- Lưu: VT, HC.

 

KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Lương Mai Anh

 

 

 


    BỘ Y TẾ

     CỤC QUẢN LÝ

MÔI TRƯỜNG Y TẾ

 

 


THÔNG TIN ĐƠN VỊ KIỂM NGHIỆM

(Ban hành kèm theo công văn số  725  /MT-HC  ngày 17  / 7 /2017)

 

1.    Tên cơ sở: Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Trung ương

2.    Địa chỉ trụ sở: 245 Lương Thế Vinh, Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội

3.    Điện thoại: 04.35530066

4.    Danh mục tên các hoạt chất mà cơ sở có khả năng kiểm nghiệm:

 

STT

Tên hoạt chất

1

Deltamethrin

2

Permethrin

3

Alpha-cypermethrin

 ​


Thăm dò ý kiến