Công văn số 620/MT-HC về việc công bố đủ điều kiện thực hiện kiểm nghiệm

14/08/2017 | 10:54 AM

 | 

Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3

BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ

MÔI TRƯỜNG Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số:   620  /MT-HC

V/v công bố đủ điều kiện thực hiện kiểm nghiệm

 

Hà Nội, ngày  28  tháng 6  năm 2017

 

Kính gửi: Văn phòng Bộ Y tế

 

           Theo quy định tại khoản 4 Điều 12 Nghị định số 91/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế, Bộ Y tế phải công khai trên trang thông tin điện tử của Bộ Y tế thông tin về đơn vị đã công bố đủ điều kiện thực hiện kiểm nghiệm.

          Cục Quản lý môi trường y tế đã tiếp nhận hồ sơ công bố đủ điều kiện kiểm nghiệm chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn của Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3.

Cục Quản lý môi trường y tế xin gửi Quý Văn phòng các thông tin về đơn vị kiểm nghiệm nêu trên (phụ lục kèm theo Công văn này) để Văn phòng công khai trên trang thông tin điện tử của Bộ Y tế theo quy định.

          Trân trọng cảm ơn./ .

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- CT. Nguyễn Thị Liên Hương (để b/c);          

- Lưu: VT, HC.

 

KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Lương Mai Anh

 

 

 


BỘ Y TẾ

     CỤC QUẢN LÝ

MÔI TRƯỜNG Y TẾ

 


THÔNG TIN ĐƠN VỊ KIỂM NGHIỆM

(Ban hành kèm theo công văn số  620 /MT-HC  ngày  28 /  6 /2017)

 

1.    Tên cơ sở: Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3

2.    Địa chỉ trụ sở: 49 Pasteur, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

3.    Điện thoại: (84-8) 3829 4274

4.    Danh mục tên các hoạt chất mà cơ sở có khả năng kiểm nghiệm:

 

STT

Tên hoạt chất

STT

Tên hoạt chất

1

Bromchlophos

17

Emamectin benzoate

2

Fenitrothion

18

Esbiothrin

3

Malathion

19

Etofenprox

4

Pyriproxyfen

20

Fipronil

5

Trichlofon

21

Imidacloprid

6

Diethyl toluamid

22

Imiprothrin

7

Alpha-cypermethrin

23

Lambda-cyhalothrin

8

Beta-cypermethrin

24

Meperfluthrin

9

Bifenthrin

25

Metofluthrin

10

Chlorpyrifos

26

Permethrin

11

Cyfluthrin

27

Prallethrin

12

Cypermethrin

28

Propoxur

13

d-Allethrin

29

Piperonyl Butoxide

14

Deltamethrin

30

Thiamethoxam

15

Diazinon

31

Tetramethrin

16

D-phenothrin

32

Transfluthrin

 ​


Thăm dò ý kiến