Công văn số 532/MT-HC về việc công bố đủ điều kiện thực hiện khảo nghiệm

14/08/2017 | 10:57 AM

 | 

VIỆN PASTEUR TP.HCM

BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ

MÔI TRƯỜNG Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số:   532/MT-HC

V/v công bố đủ điều kiện thực hiện khảo nghiệm

 

Hà Nội, ngày   09  tháng   6  năm 2017

 

Kính gửi: Văn phòng Bộ Y tế

 

           Theo quy định tại khoản 4 và khoản 6 Điều 16 Nghị định số 91/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế, Bộ Y tế phải công khai trên trang thông tin điện tử của Bộ Y tế thông tin về đơn vị đã công bố đủ điều kiện thực hiện khảo nghiệm.

          Cục Quản lý môi trường y tế đã tiếp nhận hồ sơ công bố đủ điều kiện khảo nghiệm chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn của Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh.

Cục Quản lý môi trường y tế xin gửi Quý Văn phòng các thông tin về đơn vị khảo nghiệm nêu trên (phụ lục kèm theo Công văn này) để Văn phòng công khai trên trang thông tin điện tử của Bộ Y tế theo quy định.

          Trân trọng cảm ơn./ .

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- CT. Nguyễn Thị Liên Hương (để b/c);          

- Lưu: VT, HC.

 

KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Lương Mai Anh

 

 

 


BỘ Y TẾ

     CỤC QUẢN LÝ

MÔI TRƯỜNG Y TẾ

 

 


THÔNG TIN ĐƠN VỊ KHẢO NGHIỆM

(Ban hành kèm theo công văn số 532/MT-HC  ngày  09/ 6/2017)

 

1.    Tên cơ sở: VIỆN PASTEUR TP.HCM

2.    Địa chỉ trụ sở: Số 167 đường Pasteur, phường 8, quận 03, thành phố Hồ Chí Minh

3.    Điện thoại: (84-8) 38230352

4.    Danh mục tên các quy trình khảo nghiệm:

 

STT

Tên quy trình khảo nghiệm

1

Quy trình nhận mẫu khảo nghiệm các chế phẩm diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế

2

Quy trình khảo sát hiệu quả kháng khuẩn của chế phẩm diệt khuẩn trên vi khuẩn Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosaStaphylococcus aureus

3

Quy trình khảo sát hiệu quả kháng khuẩn của chế phẩm diệt khuẩn trên vi khuẩn Bacillus cereus Bacillus subtilis

4

Quy trình khảo sát hiệu quả kháng khuẩn của chế phẩm diệt khuẩn trên vi khuẩn Mycobaterium turberculosis

5

Quy trình khảo sát hiệu quả kháng khuẩn của chế phẩm diệt khuẩn trên vi khuẩn Salmonella typhi, Shigella flexneri

6

Quy trình khảo sát hiệu quả kháng khuẩn của chế phẩm diệt khuẩn trên vi nấm Aspergillus niger Candida albicans

7

Quy trình đánh giá an toàn của chế phẩm diệt khuẩn trên đối tượng tình nguyện tham gia khảo nghiệm

8

Quy trình bảo mật thông tin và lưu trữ hồ sơ mẫu khảo nghiệm diệt khuẩn trong gia dụng và y tế

 

 ​


Thăm dò ý kiến