Công văn số 340/MT-HC về việc công bố đủ điều kiện thực hiện khảo nghiệm

14/08/2017 | 10:59 AM

 | 

Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường

BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ

MÔI TRƯỜNG Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số:     340 /MT-HC

V/v công bố đủ điều kiện thực hiện khảo nghiệm

 

Hà Nội, ngày  19  tháng  4 năm 2017

 

Kính gửi: Văn phòng Bộ Y tế

 

           Theo quy định tại khoản 4 và khoản 6 Điều 16 Nghị định số 91/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế, Bộ Y tế phải công khai trên trang thông tin điện tử của Bộ Y tế thông tin về đơn vị đã công bố đủ điều kiện thực hiện khảo nghiệm.

          Cục Quản lý môi trường y tế đã tiếp nhận hồ sơ công bố đủ điều kiện khảo nghiệm chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn của Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường.

Cục Quản lý môi trường y tế xin gửi Quý Văn phòng các thông tin về đơn vị khảo nghiệm nêu trên (phụ lục kèm theo Công văn này) để Văn phòng công khai trên trang thông tin điện tử của Bộ Y tế theo quy định.

          Trân trọng cảm ơn./ .

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- CT. Nguyễn Thị Liên Hương (để b/c);          

- Lưu: VT, HC.

 

KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Lương Mai Anh

 

 

 


BỘ Y TẾ

     CỤC QUẢN LÝ

MÔI TRƯỜNG Y TẾ

 

 


THÔNG TIN ĐƠN VỊ KHẢO NGHIỆM

(Ban hành kèm theo công văn số   340 /MT-HC  ngày  19 / 4 /2017)

 

1.    Tên cơ sở: Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường

2.    Địa chỉ trụ sở: Số 57 Lê Quý Đôn, Hai Bà Trưng, Hà Nội

3.    Điện thoại: 04-38213491

4.    Danh mục tên các quy trình khảo nghiệm:

 

STT

Tên quy trình khảo nghiệm

1

Khảo nghiệm hiệu quả diệt khuẩn đối với sản phẩm rửa tay thường quy, rửa tay hợp vệ sinh (sản phẩm có sử dụng với nước)

2

Khảo nghiệm hiệu quả diệt khuẩn đối với sản phẩm rửa tay thường quy, rửa tay hợp vệ sinh (sản phẩm sử dụng trực tiếp)

3

Khảo nghiệm hiệu quả diệt khuẩn đối với sản phẩm rửa tay phẫu thuật (sản phẩm có sử dụng với nước)

4

Khảo nghiệm hiệu quả diệt khuẩn đối với sản phẩm rửa tay phẫu thuật (sản phẩm sử dụng trực tiếp)

5

Khảo nghiệm hiệu quả diệt khuẩn đối với sản phẩm sát trùng, vệ sinh da, tắm rửa (sản phẩm có sử dụng với nước)

6

Khảo nghiệm hiệu quả diệt khuẩn đối với sản phẩm sát trùng, vệ sinh da, tắm rửa (sản phẩm sử dụng trực tiếp)

7

Khảo nghiệm hiệu quả diệt khuẩn đối với sản phẩm tẩy rửa, làm sạch và khử trùng dụng cụ y tế (giai đoạn khử trùng sơ bộ, trước tiệt trùng)

8

Khảo nghiệm hiệu quả diệt khuẩn đối với sản phẩm tiệt trùng dụng cụ nội soi mềm, thiết bị không chịu nhiệt, thiết bị gây mê và dụng cụ khác trong xử lý nhiệt hóa học

9

Khảo nghiệm hiệu quả diệt khuẩn đối với sản phẩm tiệt trùng dụng cụ y tế (dụng cụ được sử dụng luôn sau tiệt trùng)

10

Khảo nghiệm hiệu quả diệt khuẩn đối với sản phẩm sát trùng bề mặt thiết bị y tế và trang thiết bị dùng trong bệnh viện

11

Khảo nghiệm hiệu quả diệt khuẩn đối với sản phẩm diệt khuẩn tường, sàn nhà, phòng mổ trong lĩnh vực y tế

12

Khảo nghiệm hiệu quả diệt khuẩn đối với sản phẩm khử khuẩn tường, sàn nhà, thiết bị vệ sinh, dụng cụ đồ dùng trong lĩnh vực gia dụng.

13

Khảo nghiệm hiệu quả diệt khuẩn đối với sản phẩm khử khuẩn bề mặt thông qua đường không khí.

14

Khảo nghiệm hiệu quả diệt khuẩn đối với sản phẩm phun khử khuẩn bề mặt và dụng cụ y tế

15

Khảo nghiệm hiệu quả diệt khuẩn đối với sản phẩm sử dụng với khăn, giấy vô trùng khử khuẩn bề mặt và dụng cụ y tế

16

Khảo nghiệm hiệu quả diệt khuẩn đối với sản phẩm khăn lau, giấy lau khử khuẩn bề mặt và dụng cụ y tế

17

Khảo nghiệm hiệu quả diệt khuẩn đối với sản phẩm khử khuẩn làm sạch nước ăn uống sinh hoạt

18

Khảo nghiệm hiệu quả diệt khuẩn đối với sản phẩm khử khuẩn làm sạch nước bể bơi, nước bề mặt, nước dùng trong chăn nuôi, nước tưới tiêu

19

Khảo nghiệm hiệu quả diệt khuẩn đối với các thiết bị tạo dung dịch khử trùng như ozon, nano bạc sử dụng trong gia dụng và y tế

20

Khảo nghiệm hiệu quả diệt khuẩn đối với sản phẩm diệt khuẩn máy lọc thận nhân tạo

21

Khảo nghiệm hiệu quả diệt khuẩn, kháng khuẩn đối với các vật liệu sử dụng công nghệ nano

22

Khảo nghiệm hiệu quả diệt khuẩn, kháng khuẩn đối với các sản phẩm bao phủ bề mặt, sản phẩm sơn có tác dụng kháng khuẩn

23

Khảo nghiệm hiệu quả diệt khuẩn, kháng khuẩn đối với các sản phẩm chiết xuất từ thực vật

 

 ​


Thăm dò ý kiến